Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2023-11-09

  1. PN-EN 1279-3:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości utraty gazu i tolerancji stężenia gazu
  2. PN-EN 1591-4:2014 Kołnierze i ich połączenia — Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej
  3. PN-EN 12504-2:2021 Badania betonu w konstrukcjach — Część 2: Badanie nieniszczące — Oznaczanie liczby odbicia
  4. PN-EN 14122:2014 Artykuły żywnościowe — Oznaczanie witaminy B1 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  5. PN-EN 16890+A1:2021 Meble dla dzieci — Materace do łóżeczek i kołysek — Wymagania bezpieczeństwa
   i metody badań
  6. PN-EN IEC 62934:2022 Integracja sieci w zakresie wytwarzania energii odnawialnej — Terminy i definicje
  7. PN-EN ISO 3960:2017 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Oznaczanie liczby nadtlenkowej
   — Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego
  8. PN-EN ISO 14405-2:2019 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerowanie wymiarów — Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne
  9. PN-EN ISO 16283-3:2016 Akustyka — Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej
  10. PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
   i wzorcujących
  11. PN-ISO 14156:2023 Mleko i przetwory mleczne — Metody ekstrakcji dla tłuszczów i związków rozpuszczalnych w tłuszczach
  12. PN-Z-04555:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie fluorouracylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną lub sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas
  13. PN-Z-04551:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków wolframu
   na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
  14. PN-Z-04554:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie N-metyloformamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną