Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2016-11-16

  1. PN-EN 12602+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
  2. PN-EN 15782:2009 Pasze — Oznaczanie nikarbazyny — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  3. PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja
  4. PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością — Podstawy i terminologia
  5. PN-EN ISO 11085:2015 Ziarno zbóż, produkty wytworzone na bazie ziarna zbóż i pasze — Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego i tłuszczu całkowitego metodą ekstrakcji Randalla
  6. PN-EN ISO 14253-3:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów — Część 3: Wytyczne uzgadniania orzeczeń niepewności pomiaru
  7. PN-EN ISO 14406:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Obserwacja
  8. PKN-CEN/TR 15729:2016 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) ?- Raport dotyczący wyznaczenia średniego zużycia ściernego po określonej liczbie cykli badania
  9. PN-ISO 8086:2016 Zakład mleczarski — Warunki higieniczne — Ogólne wytyczne dotyczące procedur kontroli i pobierania próbek
  10. PN-E-90068:2016 Przewody elektryczne — Przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V (U0/U) — Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania na stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC)
  11. PN-Z-04476:2016 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  12. PN-Z-04477:2016 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną
  13. PN-Z-04478:2016 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej