Nowości w zbiorach – 2023-09-08

1. Diagnostyka wilgotnościowa obiektów budowlanych : metodyka i procedury badań, Barbara Ksit, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2023

2. Instalacje w budynkach jednorodzinnych : ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i przygotowanie ciepłej wody + programy kalkulacyjne, Kazimierz Żarski, Stan prawny: 1 stycznia 2023 r., Polcen Spółka z o.o., 2023

3. Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii : wybrane aspekty : monografia, pod redakcją Anny Gawlak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022

4. Metodyka badań w dziedzinie BHP : przykłady ilościowej oceny ryzyka, Marcin Krause, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022

5. Obliczanie powierzchni i kubatur budynku wg PN-ISO 9836:2022-07 : komentarze i przykłady obliczania, Andrzej Pogorzelski, Jan Sieczkowski,  Wydanie 2, Stan prawny: 15 kwietnia 2023, Polcen, 2023

6. Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej, Paweł Krzywda, Anna Krzywda, Wydanie drugie zaktualizowane, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2022

7. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem : prawo budowlane (budowa domów do 70 m), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, geotechniczne warunki posadawiania budynków, elektroniczny dziennik budowy (system EDB), cyfrowa książka obiektu budowlanego (system c-KOB), portal e-budownictwo, centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi
(e-CRUB) : nowe zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2023
,
Agata Bienia,
Wydanie 22, Stan prawny na dzień:
15 lipca 2023,
Oficyna Wydawnicza Polcen, 2023

8. Szkło budowlane, Magda Kosmal, Anna Kuśnierz, Marcin Kozłowski, Wydanie I, PWN, 2022

9. Wybrane wiadomości o suszeniu materiałów, Kazimierz Buczek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2023

10. Wybrane zagadnienia prognozowania produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii, pod redakcją naukową Mirosława Parola, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023

11. Wykorzystanie energii wiatru : wiatraki, farmy wiatrowe, Zygmunt Katolik, Polcen, 2023