Polskie normy – nowości z dn. 9.11.2017

  1. PN-B-02151-5:2017 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym
   oraz zasady ich klasyfikacji
  2. PN-B-02870:2017  Badania ogniowe — Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
  3. PN-EN 1364-1:2015  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych — Część 1: Ściany
  4. PN-EN 10305-4:2016 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Część 4: Rury
   bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
  5. PN-EN 10305-5:2016 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Część 5: Rury
   ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym
  6. PN-EN 12966:2015 Pionowe znaki drogowe — Znaki drogowe o zmiennej treści
  7. PN-EN 13501-4:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
   — Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
  8. PN-EN 13501-5:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
   — Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
  9. PN-EN 13924-1:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych — Część 1: Asfalty drogowe twarde
  10. PN-EN 16659:2016 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCRT)
  11. PN-EN 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część: 4-443: Ochrona
   dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi
   lub łączeniowymi
  12. PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami