Polskie normy – nowości z dn. 29.03.2018

  1. PN-C-04313:2018 Przetwory naftowe — Określanie penetracji parafin i cerezyn — Metoda
   z penetrometrem z igłą
  2. PN-H-93220:2018 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa B500SP — Pręty i walcówka żebrowana
  3. PN-H-93250:2018 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa B500SN — Pręty i walcówka żebrowana
  4. PN-EN 13075-1:2016 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie charakteru rozpadu — Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
  5. PN-EN 13075-2:2016 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie charakteru rozpadu — Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych
  6. PN-EN 13587:2016 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
  7. PN-EN ISO 5527:2015 Ziarno zbóż – Terminologia
  8. PKN-ISO/TS 11059:2018 Mleko i przetwory mleczne — Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.