Polskie normy – nowości z dn. 11.03.2019

  1. PN-HD 60364-4-41: 2017  Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona
   dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  2. PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odłączanie izolacyjne i łączenie
  3. PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
  4. PN-EN 13398:2017 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
  5. PN-EN ISO 14004:2016 Systemy zarządzania środowiskowego — Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia
  6. PN-EN ISO 14405-1:2016 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerowanie wymiarów
   — Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
  7. PKN-ISO/TS 19657:2019 Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznawanych
   za naturalne