Polskie normy – nowości z dn. 16.08.2021

  1. PN-EN 336:2013 Drewno konstrukcyjne — Wymiary, dopuszczalne odchyłki
  2. PN-EN 510:2020 Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części
  3. PN-EN 12350-2:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
  4. PN-EN 12390-8:2019 Badania betonu — Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
  5. PN-EN 15101-1+A1:2019 Wyroby do izolacji cieplnej budynków — Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ — Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem
  6. PN-EN 16798-1:2019 Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków
   — Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki
   — Moduł M1-6
  7. PN-EN ISO 12944-5:2020 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 5: Ochronne systemy malarskie
  8. PN-EN ISO 12966-1:2015 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych — Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  9. PN-EN ISO 20846:2020 Przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych — Metoda fluorescencji w nadfiolecie
  10. PN-EN ISO 52000-1:2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Nadrzędna ocena EPB
   — Część 1: Ogólne ramy i procedury
  11. PN-ISO 2137:2021 Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie penetracji smarów plastycznych
   i petrolatum metodą stożka
  12. PN-ISO 8070:2021 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości wapnia, sodu, potasu i magnezu
   — Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  13. PN-ISO 19344:2021 Mleko i przetwory mleczne — Kultury starterowe, probiotyki i przetwory fermentowane
   — Oznaczanie ilościowe bakterii kwasu mlekowego za pomocą cytometrii przepływowej
  14. PKN-ISO/TS 19046-1:2021 Ser — Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii
   — Część 1: Metoda chromatografii gazowej
  15. PKN-ISO/TS 19046-2:2021 Ser — Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii
   — Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej
  16. PKN-ISO/TS 27106:2021 Ser — Oznaczenie zawartości nizyny A za pomocą LC-MS i LC-MS-MS
  17. PN-Z-04438:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  18. PN-Z-04527:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie arsenu i jego nieorganicznych związków
   na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową
  19. PN-Z-04528:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie propano-1,3-sultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
  20. PN-Z-04530:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną