Polskie normy – nowości z dn. 11.10.2021

 1. PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
 2. PN-EN 10217-6:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy
  — Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
 3. PN-EN 12504-1:2019 Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena
  i badanie wytrzymałości na ściskanie
 4. PN-EN 13598-1:2020 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych
 5. PN-EN 16783:2017 Wyroby do izolacji cieplnej — Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR), dotyczące wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ, do opracowania deklaracji środowiskowych wyrobu
 6. PN-EN 16809-1:2020 Wyroby do izolacji cieplnej budynków — Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci związanej — Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej przed zastosowaniem
 7. PN-EN 17279:2020 Artykuły żywnościowe — Multimetoda do badania przesiewowego aflatoksyny B1, deoksyniwalenolu, fumonizyn B1 i B2, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 oraz zearalenonu w artykułach żywnościowych z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS
 8. PN-EN ISO 4259-3:2020 Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru i wyników
  — Część 3: Monitorowanie i weryfikacja opublikowanych danych precyzji dotyczących metod badania
 9. PN-EN ISO 17892-8:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów
  — Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu
 10. PN-EN ISO 20607:2019 Bezpieczeństwo maszyn — Instrukcja obsługi — Ogólne zasady opracowywania
 11. PN-EN ISO 20884:2020 Przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych — Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali