Polskie normy – nowości z dn. 7.02.2022

  1. PN-EN 413-2:2016 Cement murarski — Część 2: Metody badań
  2. PN-EN 573-3:2019 Aluminium i stopy aluminium — Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie — Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów
  3. PN-EN 1090-4:2018 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian
  4. PN-EN 1279-5:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 5: Norma wyrobu
  5. PN-EN 1390:2020 Środki ochrony drewna — Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) — Metoda laboratoryjna
  6. PN-EN 10283:2019 Odlewy ze staliwa odpornego na korozję
  7. PN-EN 12954:2019 Ogólne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lądowych konstrukcji metalowych
  8. PN-EN 13791:2019 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
  9. PN-EN 15634-1:2020 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi — Część 1: Postanowienia ogólne
  10. PN-EN 15842:2020 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych — Postanowienia ogólne i walidacja metod
  11. PN-EN ISO 2553:2019 Spajanie i procesy pokrewne — Umowne przedstawianie na rysunkach — Złącza spajane
  12. PN-EN ISO 11816-2:2016 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej
   — Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera
  13. PN-EN ISO 12569:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów — Określanie właściwego strumienia powietrza w budynkach — Metoda rozcieńczania gazu znacznikowego
  14. PN-EN ISO 16297:2020 Mleko — Liczba bakterii — Protokół do oceny metod alternatywnych
  15. PKN-ISO/TR 19814:2021 Informacja i dokumentacja — Zarządzanie zbiorami w archiwach i bibliotekach
  16. PN-HD 60364-7-704:2018 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
  17. PN-HD 60364-7-708:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje
  18. PN-Z-04532:2021 chrona czystości powietrza — Oznaczanie heksachlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów
  19. PN-Z-04533:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie chinoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
  20. PN-Z-04534:2021 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie but-2-enalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną