Opracowwania tematyczne – MNIEJSZOŚCI NARODOWE I GRUPY ETNICZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castels, Mark J. Miller (Seria: Stosunki Międzynarodowe)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 300-336 (Rozdz. 11 – Nowe mniejszości etniczne
a społeczeństwo
)
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY:

Wychowanie w grupach mniejszościowych / Barbara Weigl, Dominika Wiśniewska [w:] Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. Wydanie pierwsze
Warszawa : PWN, 2020, s. 403-413
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Encyklopedia socjologii. T. 2 : K-N / red. Zbigniew Bokszański [i in.]
Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999, s. 259-264 (Mniejszości)
Sygnatura 35.1

Mniejszość etniczna, rasowa, narodowa w analizach socjologicznych / Jolanta Polakowska-Kujawa
[w:] Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002, s. 120-137
Sygnatura 35.1

Poziom mezospołeczny / Anna Karwińska [w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów /
red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 116-141
Sygnatura 35.1

Socjologia / Anrhony Giddens
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 266-303 (Rozdz. 9 – Rasa, etniczność i migracja),
s. 543-544 (Oświata a etniczność)
Sygnatura 35.1

Socjologia – przewodnik encyklopedyczny / [wyd. Aldona Mikusińska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 122-125 (Mniejszości)
Sygnatura 35.1

Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka
Warszawa : Oficyna Naukowa 2003, s. 237-269 (Rozdz. XI – Naród)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej /
Lech M. Nijakowski (Seria: Edukacja)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 125-166 (Rozdz. 7 – Jasne i ciemne oblicze narodu)
Sygnatura 35.4

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Grzegorz Gorzelak, Wyd. 2 zm. i poszerz.
Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, s. 207-210 (Rozdz. 12.2 – Regionalizm : miedzy regionem reliktowym i etnicznym),
s. 223-226 (Rozdz. 12.6 – Inni swoi : grupy etniczne i mniejszości narodowe),
s. 236-239 (Rozdz. 12.9 – Mniejszości etniczne i kulturowe w Europie)
Sygnatura 35.4

Społeczeństwo : wstęp do socjologii systematycznej / Jerzy J. Wiatr, Wyd. 4
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, s. 346-366 (Rozdz. VII.1 – Naród i grupy etniczne), s. 395-407 (Rozdz. VII.5 – Antagonizmy etniczne)
Sygnatura 35.4

Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej / Janusz Mucha
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Sygnatura 35.4

Struktura i aktywność zawodowa mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce do 1945 roku / Wiesław Sobieszek [w:] Studia z filozofii i socjologii gospodarczej / red. nauk. Franciszek Krzykała (Seria: Zeszyty Naukowe, nr 257)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 193-205
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Eksplozja nierówności ? / Maria Jarosz, Marek W. Kozak
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Naukowa, 2015, s. 85-87 (Wykluczenie etniczne)
Sygnatura 68

Kwestia mniejszości narodowych w Polsce / Cezary Żołędowski [w:] Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Jan Danecki, Barbara Rysz-Kowalczyk ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej], Wyd. 2 uzup.
i rozsz.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej : Ośrodek Badań Społecznych, 1994,
s. 322-350
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001, s. 263-269 (Rozdz. 23 – Kwestia mniejszości narodowych)
Sygnatura 68

Procedura organizacji edukacji mniejszości narodowych – porównania międzynarodowe / Magdalena Wilk (Filipek) [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 168-175
Sygnatura 68

Regionalna polityka społeczna względem mniejszości romskiej na przykładzie działań w województwie opolskim, w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce / Katarzyna Łukaniszyn [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 399-411
Sygnatura 68

Uwarunkowania stosunków między większością a mniejszościami narodowymi / Cezary Żołędowski
[w:] Wokół teorii polityki społecznej : szkice i studia dedykowane Profesorowi Janowi Daneckiemu
na Jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin
/ red. Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003, s. 173-182
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce / Barbara Słania [w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (Seria: Problemy Pracy Socjalnej)
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2008, s. 181-190
Sygnatura 68.1

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 988-995 (Rozdz. LIV – Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości)
Sygnatura 74

DZIAŁ 75 – PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Prawo administracyjne / Elżbieta Ura (Seria: Podręczniki LexisNexis) Warszawa : LexisNexis Polska, 2010,
s. 317-329 (Rozdz. XVII – Mniejszości narodowe i etniczne oraz formy zrzeszania się obywateli)
Sygnatura 75

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Deklaracja w sprawie Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych
i Językowych (nowy Jork, 18 XII 1992)
[w:] Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe /
przekł. [z ang., fr., ros.] i oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik, Wyd. 3.
Toruń : Wydawnictwo Comer, 1996, s. 118-122
Sygnatura 80

Mniejszości narodowe i ich prawa w Austrii / Marina Chrystoph [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały
z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Mierki 18-19 października 2001
/ red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 11-21
Sygnatura 80

Ochrona mniejszości narodowych w Europie / Stanisław Pawlak; Fundacja Studiów Międzynarodowych
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2001
Sygnatura 80

Ochrona praw mniejszości narodowych w polityce Międzynarodówki Liberalnej / Otto Graf Lambsdorff [w:] Prawa człowieka : geneza, koncepcje, ochrona / red. Bogusław Banaszak
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993, s. 26-35
Sygnatura 80

Pozycja prawna mniejszości narodowych i ich ochrona w polskim systemie prawnym / Mariusz Kotulski [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 557-575
Sygnatura 80

Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gromowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik, Wyd. 3
Toruń : Wydawnictwo Comer, 1996, s. 118-121 (Deklaracja w sprawie Praw Osób Należących |
do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych – Nowy Jork, 18 XII 1992
)
Sygnatura 80

Prawa osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych / Łarysa Leszczenko [w:] Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 289-301
Sygnatura 80

System ochrony praw człowieka / [współaut.] Bogusław Banaszak
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003, s. 152-159 (Rozdz. 3.V – Europejska Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych)
Sygnatura 80

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Białorusini w Polsce : 1944-1949 / Eugeniusz Mironowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Sygnatura 84

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. T. 5 : Stosunki międzynarodowe / red. Teresa Łoś-Nowak
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2002, s. 219-221 (Mniejszość narodowa)
Sygnatura 84

Etniczność jako forma kapitału społecznego na przykładzie Warmii i Mazur / Bożena Domagała [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 355-361
Sygnatura 84

Podstawy geografii politycznej / Zbigniew Rykiel
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 166-167 (Rozdz. 5.1.4 – Mniejszości narodowe
i etniczne
)
Sygnatura 84

Podstawy stosunków międzynarodowych / Karen Mingst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 133-136 (Ruchy etnonarodowe)
Sygnatura 84

Politologia / Andrew Heywood
Warszawa : Wydawnictw Naukowe PWN, 2006, 214-217 (Polityka etniczna i polityka wspólnoty)
Sygnatura 84

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003, s. 574-576 (Cz. V.7.7 – Kwestia mniejszości narodowych)
Sygnatura 84

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. Barbara Fijałkowska, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział (Olsztyn), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 415-516 (Cz. IV – Grupy etniczne i wyznaniowe w Europie przełomu XX i XXI wieku)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku / Andrzej Sadowski [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 219-235
Sygnatura 87.5

Muzułmanie w Europie : dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji / Katarzyna Górak-Sosnowska [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 236-253
Sygnatura 87.5

Ochrona mniejszości narodowych w Europie : zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania
ich w życie
/ Sławomir Łodziński [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy /
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 191-218
Sygnatura 87.5

Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton, Klaus Armingeon
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1999, s. 146-155 (Rozdz. 4.3 – Scenariusze konfliktów narodowościowych na tle etnicznym : kontrasty Wschód -Zachód), s. 467-488 (Rozdz. 17 – Mniejszości
i migranci : dylematy europejskie
)
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye jr.
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 223-283 (Rozdz. VI – Interwencja, instytucje oraz regionalne i etniczne konflikty)
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Polityka regionalna, regionalizm a ochrona praw mniejszości narodowych oraz sprawa Śląska w latach 1996-2004 / Zofia Sokolewicz [w:] Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski
Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 291-302
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Integracja europejska w polskiej perspektywie / Renata Suchocka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wyd. 2 popr. i uzup., (Seria Socjologiczna, Nr 24)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999, s. 103-128 (Rozdz. IV – Postawy młodzieży wobec innych narodów i mniejszości etnicznych)
Sygnatura 90

BROSZURY:

Perspektywy wspierania mniejszości narodowych w Polsce w kontekście przystąpienia do UE : Opole,
maj 2002 : materiały konferencyjne

Sygnatura 35.4

Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 : dynamika przemian [raport]
Warszawa : Zespół ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oświaty, 2005
Sygnatura 35.4

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Europejski model ochrony praw mniejszości / Piotr Kukuryk // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2003, nr 2, s. 43-64

Konflikty etniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego : główne problemy badawcze / Justyna Olędzka // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 12, s. 141-152

Mniejszości narodowe i etniczne a samorząd (w świetle ustawy „o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym”)
/ Elżbieta Czykwin // Administracja Publiczna. – 2010, nr 2, s. 11-21

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a bezpieczeństwo państwa / Ewa Ganowicz // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 165-182

Mniejszości narodowe w Polsce północno-wschodniej / Roman Kisiel, Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Katarzyna Satkiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98,
s. 311-319

Obcy czy swoi ? : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 r. / Iwona Jakimowicz-Ostrowska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2006, t. 1, s. 154-162

Od nomadów do Romów : rozważania o sytuacji mniejszości romskiej w Europie / Joanna Talewicz-Kwiatkowska // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 12, s. 153-166

Pojęcia narodu, narodowości i mniejszości narodowych w myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku / Sławomir Kantyka // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 13-34

Polacy wobec innych narodów, mniejszości narodowych i uchodźców / Krzysztof Łabędź // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 149-164

Regulacje wewnętrzne i międzynarodowoprawne ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii w latach 1990-1996 / Jarosław Sozański // Przegląd Prawa Europejskiego. – 1997, nr 2,
s. 26-54

Religia w konflikcie etnicznym w Bośni i Hercegowinie / Krzysztof Krysieniel // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 275-294

Specyfika problemu mniejszości narodowych na Łotwie / Łukasz Makowski // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 295-316

Społeczno-organizacyjne aspekty działalności twórczej mniejszości etnicznych w Polsce – refleksje
z badań terenowych
 / Aleksandra Synowiec, Marcin Zybała  // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 98, s. 171-182

Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle opinii Komitetu Doradczego przy Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych / Zdzisław Galicki // Zeszyty Prawnicze. – 2005, nr 4, s. 131-141

Szkoły mniejszości narodowych i etnicznych / Andrzej Zaleski-Ejgierd // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 1, s. 111-128

Zagadnienie mniejszości narodowych w filozofii i działalności politycznej Leona Wasilewskiego / Zbigniew Kantyka // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 35-50

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Polityka Społeczna

Obcy w dyskursie : przykłady opinii imigrantów / Łukasz Łotocki // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3,
s. 31-35

Studia Regionalne i Lokalne

„Mała Ukraina” czy Polskie Viettown ? : społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów
w metropolii warszawskiej
/ Aleksandra Grzymała -Kazłowska, Aneta Piekut // Studia Regionalne i Lokalne. – 2007, nr 4, s. 77-99