Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2019-09-02

  1. PN-EN 1859+A1:2013 Kominy — Kominy metalowe — Metody badań
  2. PN-EN 12309-5:2015 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 5: Wymagania
  3. PN-EN 13302:2018 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
  4. PN-EN 13399:2017 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych
  5. PN-EN 15502-2-1+A1:2017 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW
  6. PN-EN ISO 6507-1:2018 Metale — Pomiar twardości sposobem Vickersa — Część 1: Metoda badania
  7. PN-EN ISO 10077-1:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne
  8. PN-EN ISO 16283-1:2014 Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach
   i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
  9. PN-EN ISO 16890-1:2017 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)
  10. PN-ISO 17792:2019 Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe — Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany — Technika liczenia kolonii
   w temperaturze 25 °C