Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2016-05-09

  1. PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igłą
  2. PN-EN 12594:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Przygotowanie próbek do badań
  3. PN-EN 12595:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkości kinematycznej
  4. PN-EN 12596:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary
  5. PN-EN 12606-1:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartości parafiny — Część 1: Metoda destylacji
  6. PN-EN ISO 11816-1:2014 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej
   — Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka
  7. PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity
   i certyfikację systemów zarządzania — Część 1: Wymagania
  8. PKN-CEN/TS 16346:2016 Lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 mm wykończenie obrzeża