Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2016-03-01

 1. PN-B-30010:2016 Cement — Cement portlandzki biały
 2. PN-EN 71-2+A1:2014 Bezpieczeństwo zabawek — Część 2: Palność
 3. PN-EN 71-4:2013 Bezpieczeństwo zabawek — Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych
 4. PN-EN 197-2:2014 Cement — Część 2: Ocena zgodności
 5. PN-EN 442-1:2015 Grzejniki i konwektory — Część 1: Wymagania i warunki techniczne
 6. PN-EN 442-2:2015 Grzejniki i konwektory– Część 2: Moc cieplna i metody badań
 7. PN-EN 1504-5:2013 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności — Część 5: Iniekcja betonu
 8. PN-EN 10216-4:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
 9. PN-EN 12393-2:2014 Żywność pochodzenia roślinnego — Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS — Część 2: Metody ekstrakcji i oczyszczania
 10. PN-EN 12607-1:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza — Część 1: Metoda RTFOT
 11. PN-EN 12607-2:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza — Część 2: Metoda TFOT
 12. PN-EN 13067:2013 Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne – Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy – Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych
 13. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
 14. PN-EN ISO 4628-8:2013 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powłok — Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie — Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia
  i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia
 15. PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkło w budownictwie — Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe
  — Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża
 16. PN-EN ISO 12543-6:2011 Szkło w budownictwie — Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe
  — Część 6: Wygląd
 17. PN-EN ISO 13792:2012 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia — Metody uproszczone
 18. PN-ISO 9836:2015 Właściwości użytkowe w budownictwie — Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych