Opracowania tematyczne – MIGRACJE

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 115-142 (Rozdz. 6 – Migracje – fenomen naszych czasów)
Sygnatura 10

DZIAŁ 21 – GEOGRAFIA GOSPODARCZA:

Geografia Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Makowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 146-156 (Rozdz. 4.6 – Trendy i kierunki migracyjne)
Sygnatura 21

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji na europejskim rynku pracy / Ewa Gubernat
[w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 119-129
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA:

Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski / Renata Orłowska [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 229-235
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Międzynarodowe przepływy siły roboczej / Szymon Truskolaski [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, Szymon Truskolaski (Seria: Materiały Dydaktyczne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; Nr 209) Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 90-114
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski, Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 156-163 (Rozdz. 7.6 – Międzynarodowe przepływy siły roboczej)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Ewa Oziewicz, red. nauk. Tomasz Michałowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 155-173 (Rozdz. 8 – Migracja zasobów pracy
w skali międzynarodowej
)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 146-156 (Rozdz. 3.4 – Międzynarodowe przepływy ludności)
Sygnatura 24

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / red. Ewa Oziewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 129-146 (Rozdz. 7 – Migracja zasobów pracy
w skali międzynarodowej
)
Sygnatura 24

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Janusz Świerkocki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 4.2 86-92 (Rozdz. 4.2 – Międzynarodowe przepływy pracy)
Sygnatura 24

DZIAŁ 28 – PRACA:

Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce / Antoni Rajkiewicz [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 317-326
Sygnatura 28

Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców migrantów / Mariola Racław
[w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 203-231
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa)
(Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001, s. 140-157 (Rozdz. VI – Emigracja zarobkowa)
Sygnatura 28.1

Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Elżbieta J. Siek [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej
i globalizacji
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 137-145
Sygnatura 28.1

Migracje zarobkowe wśród młodzieży / Eugeniusz Niedzielski [w:] Gospodarowanie zasobami pracy
na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne
/ red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009, s. 205-210
Sygnatura 28.1

Mobilność zasobów pracy : [analiza i metody stymulacji] / red. Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000
Sygnatura 28.1

Plany migracyjne przyszłych absolwentów UWM w Olsztynie w latach 2007-2012 / Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013,
s. 187-199
Sygnatura 28.1

Przedakcesyjna migracja zarobkowa Ślązaków pochodzenia niemieckiego a nowa poakcesyjna migracja Polaków : różnice w świetle wyników badań / Romuald Jończy [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013,
s. 176-186
Sygnatura 28.1

Przyszłość rynku pracy w Polsce / Andrzej Karpiński
Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2006, s. 64-68 (Rozdz. IX – Wpływ migracji zarobkowej na rynek pracy)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 187-202 (Rozdz. 3.15 – Migracje w poszukiwaniu pracy w Unii Europejskiej : Polacy w pracy za granicą : cudzoziemcy w Polce)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 154-167 (Rozdz. 3.15 – Migracje w poszukiwaniu pracy w UE : Polacy w pracy
za granicą : cudzoziemcy w Polsce
)
Sygnatura 28.1

Tendencje i kierunki migracji międzywojewódzkich ludności w Polsce w latach 2000-2009 / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 11-22
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Seria: Polska Regionów, nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000, s. 9-14 (Rozdz. I.2 – Migracje wewnętrzne
w Polsce
), s. 24-35 (Rozdz. I.5 – Migracje indywidualne w Polsce)
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, 80-83 (Rozdz. III.3 – Migracje zagraniczne)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Droga do Europy : hiszpańskie zmagania z bezrobociem / Beata Chorągwicka (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1/2006)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 84-106 (Rozdz. V – Migracje)
Sygnatura 28.2

Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski (Seria: Prace Instytutu Zachodniego; nr 83)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009, s. 245-261 (Rozdz. 4.2 – Migracja zarobkowa po 2004 r.)
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygnatura 28.5

Migracje : szansa czy zagrożenie ? / Małgorzata Bos-Karczewska [i in.] (Seria: Wolność i Solidarność, Nr 1)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
Sygnatura 28.5

Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Sygnatura 28.5

Migracje a polityki migracyjne : prawo Unii Europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych / Ewa Tuora-Schwierskott
Ratyzbona : Wydawnictwo de-iure-pl, 2015
Sygnatura 28.5

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej : wybrane aspekty instytucjonalno-prawne / Bogumił Termiński
Warszawa : CeDeWu, 2016
Sygnatura 28.5

Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały
z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007
/ red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe a rozwój państwa / Justyna Nakonieczna (Seria: Żurawia Papers, z. 9)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2007
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.5

Migracje specjalistów wysokiej klasy : w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski (Seria: Biblioteka Europejska, Nr 36)
Warszawa : UKIE. Departament Analiz i Strategii, 2005
Sygnatura 28.5

Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castels, Mark J. Miller (Seria: Stosunki Międzynarodowe)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Sygnatura 28.5

Migrantów ścieżki zawodowe bez granic / Izabela Grabowska-Lusińśka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012
Sygnatura 28.5

Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Joanna Kozielska (Seria: Psychologia i Pedagogika/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 204)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
Sygnatura 28.5

Proces podtrzymywania tożsamości narodowej współczesnych migrantów polskich w przestrzeni Internetu : (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii 2004-2011) / Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013
Sygnatura 28.5

Procesy migracyjne : teoria, ewolucja i współczesność / red. nauk. Lech Kacprzak, Jacek Knopek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008
Sygnatura 28.5

Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
red. Piotr Korcella; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
(Seria: Biuletyn, z. 184)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Sygnatura 28.5

Społeczności lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków / red. Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 213-222
Sygnatura 28.5

Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / redakcja naukowa: Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 288-298 (Rozdz. 8.3 – Emigracja zarobkowa – sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko euro sieroctwa w Polsce)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA – PODSTAWY:

Encyklopedia socjologii. T. 2. / red. Henryk Domański, Zbigniew Bokszański
Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999, s. 243-249 (Migracje)
Sygnatura 35.1

Podstawy socjologii / Henryk Januszek, Jan Sikora, Wyd. 2
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1997, s. 100-103 (Rozdz. VI.4 – Ruchliwość społeczna)
Sygnatura 35.1

Socjologia / Anthony Giddens
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 281-288 (Migracja globalna), s. 297-301 (Imigracja
a stosunki etniczne na kontynencie
)
Sygnatura 35.1

Socjologia – przewodnik encyklopedyczny / [wyd. Aldona Mikusińska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 117-119 (Migracje)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.3 – SOCJOLOGIA MIASTA:

Geografia społeczna miast : zróżnicowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, 117-126 (Rozdz. 5.5 – Migracje wewnętrzne miast
i obszarów zurbanizowanych
)
Sygnatura 35.3

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard Dyoniziak [i in.]
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 19-37 (Rozdz. II – Ruchliwość geograficzna
i społeczna jako czynnik przeobrażeń
)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 366-368 (Rozdz. 13.7 – Przymusowe migracje)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kryzys finansowy a migracje zagraniczne : implikacje dla Polski / Elżbieta J. Siek [w:] Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny, przebieg, skutki / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 203-211
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą / red. Tomasz Major, Beata Pawłowska (Seria: Prawo dla Firm)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA

Centralizm i regionalizm jako czynniki różnicowania zbiorowości społecznych / Żaneta Stasieniuk
[w:] Polityka społeczno-ekonomiczna / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 4)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 121-128
Sygnatura 68

Migracja i pojęcia pokrewne / Paweł Hut [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski (Seria: Teoria
i Metodologia Polityki Społecznej IPS UW)
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 241-246
Sygnatura 68

Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych / Krystian Heffner
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 259-272
Sygnatura 68

Migracje zarobkowe w czasie kryzysu / Cezary Żołędowski [w:] Polityka społeczna w kryzysie /
red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 169-180
Sygnatura 68

Migracje zarobkowe w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 r. / Maciej Żukowski
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 249-258
Sygnatura 68

Migracje ze Śląska Opolskiego do Niemiec w okresie sześćdziesięciolecia / Barbara Skrzyńska
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 185-188
Sygnatura 68

Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym / Jerzy Kociszewski [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 449-469
Sygnatura 68

Polityka migracyjna krajów wysokorozwiniętych a nierówności w gospodarcze światowej / Małgorzata Sulmicka [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 435-444
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001, s. 134-148 (Rozdz. 11 – Kwestia migracji)
Sygnatura 68

Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych / Jan Brzozowski [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 /
red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 471-481
Sygnatura 68

Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej : wymiar socjologiczny / Halyna Ivanivna Shcherba [w:] Uwarunkowania instytucjonalne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, Z. 14)
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 404-415
Sygnatura 68

Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie / Iryna Yeleyko [w:] Gospodarka oparta na wiedzy / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 11)
Rzeszów : UR KTE, 2007, s. 401-410
Sygnatura 68

Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek
(Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 243-249 (Rozdz. 11.3 – Migracje zagraniczne zarobkowe i edukacyjne)
Sygnatura 68

Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych / Jan Brzozowski [w:] Gospodarka oparta na wiedzy / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 11)
Rzeszów : UR KTE, 2007, s. 331-344
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA :

Społeczne piętno euro sieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 23-27 (Rozdz. 1.1 – Migracje zagraniczne Polków przed 1 maja 2004 roku),
s. 27-30 (Rozdz. 1.2 – Poakcesyjne migracje Polaków), s. 31-34 (Rozdz. 1.3 – Wybrane teorie migracji),
s. 34-39 (Rozdz. 1.4 – Globalizacja i ponowoczesność a decyzje migracyjne Polaków)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 1021-1045 (Rozdz. XLIX – Migracja a przestępczość)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 80.2 – PRAWA KOBIET:

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / red. Krystyna Slana
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Sygnatura 80.2

Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne / red. nauk. Lech Kacprzak i Jacek Knopek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2008
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 / Adam Karbowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2017 : umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
a pozycja konkurencyjna
/ redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 151-164
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Kariera negatywna jako skutek migracji : losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu / Robert Günther
[w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 159-175
Sygnatura 87.5

Migracje do Francji w badaniach socjologicznych / Janusz Kostarczyk [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 176-187
Sygnatura 87.5

Migracje masowe z peryferii do centrów : przyczyny, skutki i strategie migracji Polaków do Europy Zachodniej / Tadeusz Popławski [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy /
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 146-158
Sygnatura 87.5

Migracje – teoria a realia dotyczące Europy / Jolanta Polakowska-Kujawa [w:] Współczesna Europa
w procesie zmian : wybrane problemy
/
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 115-145
Sygnatura 87.5

Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton, Klaus Armingeon
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1999, s. 475-481 (Rozdz. 17 – Mniejszości i migranci : dylematy europejskie)
Sygnatura 87.5

Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii /
oprac. Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski (Seria: Biblioteka Europejska, Nr 40)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA – POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek
[w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 100-114
Sygnatura 87.7

Czy możliwe jest new deal w europejskich migracjach pracowniczych ? / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 203-213
Sygnatura 87.7

Migracje pracownicze z perspektywy związków zawodowych / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 2014-219
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 17-30 (Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej)
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 39-47 (Rozdz. 2 – Ustawodawstwo drugiego stopnia)
Sygnatura 88.2

Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Leszek Mitrus
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003
Sygnatura 88.2

Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
red. Andrzej Stępniak; Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Seria: Zrozumieć Negocjacje. Debata)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001
Sygnatura 88.2

Świadczenia socjalne przysługujące migrującym obywatelom Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa ETS / Leszek Mitrus [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska
i tendencje
/ red. Stanistaw Biernat, Sławomir Dudzik (Seria: Monografie)
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 64-86
Sygnatura 88.2

Zatrudnienie w Europie 2006 : [raport] / oprac. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Równych Szans we współpracy z Eurostatem (Monitor Europejski, nr 44/2007)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, s. 85-88 (Rozdz. 10.2 – Migracje), s. 268-320 (Rozdz. 5 – Mobilność geograficzna w granicach UE)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Migracje zagraniczne ludności – sporna i kontrowersyjna kwestia w jednoczącej się Europie / Mikołaj Latuch [w:] Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej : nadzieje i obawy / red. nauk. Joachim Osiński; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno – Społeczne
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002, s. 309-321
Sygnatura 90

Przeciw stereotypom : rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę / Witold M. Orłowski (Seria: Zrozumieć Negocjacje. Debata)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001, s. 57-70 (Rozdz. 4 – Wiele hałasu o nic : migracje z Polski do Unii Europejskiej)
Sygnatura 90

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu – 1 maja 2007 r. / red. Agnieszka Bielska (Seria: Biblioteka Europejska, nr 42)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, s. 55-60 (Rozdz. II.3 – Migracje zarobkowe Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej),
s. 61-66 (Rozdz. II.4 – Wpływ migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce)
Sygnatura 90

DZIAŁ 90.1 – POLSKA A UE – KORZYŚCI I KOSZTY:

4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / red. Jakub Wiśniewski [et al.]
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2008, s. 34-53 (Rynek pracy i migracje)
Sygnatura 90.1

Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. T. 2. Udział w rynku wewnętrznym : dostosowania w rolnictwie : konsekwencje akcesji w dziedzinie zatrudnienia, przepływu pracowników
i kapitału
/ kier. nauk. Juliusz Kotyński ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000, s. 297-318 (Rozdz. XV.1 – Prognozy migracji Wschód-Zachód)
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Edukacyjno-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych w kontekście zmieniającego się świata : migracja – potencjalna szansa czy zagrożenie ? / Joanna Kozielska
[w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 57-71
Sygnatura 92

Migracje zarobkowe – szansa czy zagrożenie dla gospodarki polskiej ? / Piotr Ozimek [w:] Sytuacja młodzieży na rynku pracy / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014, s. 36-49
Sygnatura 92

Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
(Seria: Biblioteka Europejska, nr 31)
Warszawa : UKIE. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004
Sygnatura 92.2

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska (Seria: Socjologia)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 233-257 (Rozdz.10 – Migracje zarobkowe :
od „obieżysastwa” do „ludzi na huśtawce”
)
Sygnatura 93

DZIAŁ 93.2 – ROLNICTWO A UNIA EUROPEJSKA

Kapitał kulturowy w działaniu, czyli stare i nowe migracje zarobkowe mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian /
red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 281-298
Sygnatura 93.2

Plany emigracyjne (wiejskiej) młodzieży / Krystyna Szafraniec [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii
Europejskiej : dylematy i kierunki przemian
/ red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 247-267
Sygnatura 93.2

Zagraniczne migracje zarobkowe mieszkańców wsi – między koniecznością a wyborem / Barbara Perepeczko [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian /
red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 269-279
Sygnatura 93.2

DZIAŁ 103.4 – TRANSPORT. SPEDYCJA A UNIA EUROPEJSKA:

Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty) / Aleksander Maksimczuk, LeszekSidorowicz
Warszawa : ALMAMER. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 39-65 (Rozdz. 2 – Migracje międzynarodowe w wybranych teoriach naukowych i praktyce), s. 67-100 (Rozdz. 3 – Wspólnota Europejska wobec migracji międzynarodowych : wybrane zagadnienia)
Sygnatura 103.4

BROSZURY:

Migracje a globalizacja / Marek Okólski // Bank i Kredyt. – 2003, nr 6, dod. „Globalizacja od A do Z”, s. 1-30
Sygnatura 28

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej / Justyna Stańczyk // Zeszyty Naukowe PWSZ
im. Witelona w Legnicy. – 2015, nr 17(4), s. 31-38

Analiza irlandzkiego rynku pracy w kontekście procesów migracyjnych po 1 maja 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem napływu Polaków / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 25/83)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2017, nr 6, s. 5-27

Badanie natężenia i kierunków migracji ludności w województwach Polski Wschodniej / Agata Surówka, Paulina Prędka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 258, s. 7-16

Czas globalnych migracji : mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji / Piotr Koryś, Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 55)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Czynniki różnicujące migracje stałe w województwie zachodniopomorskim / Maria Sasin // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2010, nr 4, s. 131-144

Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym ? / Wojciech Łukowski (Seria: Prace Migracyjne, nr 12)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski
/ Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 32-42

Determinanty zachowań proemigracyjnych Polaków / Grażyna Trzpiot, Anna Pysik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 299-309

Dylematy polityki migracyjnej Polski / Krystyna Iglicka, Olga Olszewska, Andrzej Stachurski, Joanna Żórawska (Seria Prace: Migracyjne, nr 58)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Emigracja pomarcowa / Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne, nr 34)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

Funkcja ekonomiczna imigracji na polskim rynku pracy / Dariusz Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 300-309

Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej / Jerzy Wąchol // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 44, t. 2, s. 373-384

Imigracja do Polski w świetle urzędowych statystyk / Katarzyna Głąbicka, Ewa Kępińska, Piotr Koryś, Barbara Sakson (Seria: Prace Migracyjne, nr 5)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 / red. Ewa Jaźwińska (Seria: CMR Working Papers, nr 13/71)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2006

Imigracja do Polski współcześnie – przegląd statystyczny, kryteria inkluzyjności, dyskryminacja / Adam Rogala-Lewicki // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2017, nr 4, s. 116-146

Imigracja z Ukrainy jako źródło podaży pracy w Polsce / Wojciech Jarecki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 3, s. 21-35

Imigracje zagraniczne na stałe do Polski / Dariusz Nowotnik // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG.
– 2013, nr 22, s. 161-181

Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego : skala, warunki i perspektywy / Sabina Kubiciel-Lodzińska  (Seria: Studia i Monografie – Politechnika Opolska, z. 302)
Opole : Politechnika Opolska, 2012

Imigracja zarobkowa w Polsce : stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski / Wojciech Jarecki // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2017, nr 4, s. 131-151

Imigracja zarobkowa w świetle badań i zapisów w strategiach rozwoju społeczności lokalnych
(ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego)
/ Sabina Kubiciel-Lodzińska // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2016, nr 12, s. 77-88

Imigranci : przyczyny napływu, cechy demograficzno-społeczne, funkcjonowanie w społeczeństwie polskim / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 17)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Imigranci i ich przedsiębiorczość – wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2012, nr 23, s. 147-161

Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 17-28

Imigranci na unijnym rynku pracy / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 22, s. 14-15

Imigranci o nieuregulowanym statusie : społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce / Rusłan Antoniewski, Izabela Koryś (Seria: Prace Migracyjne, nr 47)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Imigranci w Polsce w świetle badania sondażowego / Krystyna Iglicka, Ewa Jaźwińska, Ewa Kępińska, Piotr Koryś, (Seria: Prace Migracyjne, nr 10)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Imigranci w społeczeństwie goszczącym – wybrane problemy / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2008), nr 15, s. 149-164

Integracja imigrantów w Polsce w dobie kryzysu migracyjno-uchodźczego / Lucyna Rajca // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 183-202

Integracja polityczna Polaków na emigracji : Polonia w Austrii – studium przypadku / Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 3, s. 195-211

Internacjonalizacja biznesu jako forma emigracji ekonomicznej na przykładzie sektora usług komunalnych w Polsce / Michał Czuba // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 103-118

Jakość życia a problem migracji zagranicznych : implikacje pedagogiczno-psychologiczne / Jadwiga Serkowska-Mąka // Studia Społeczne. – 2014, nr 1, s. 73-80

Kierunki migracji emerytów w Polsce / Sławomir Piotr Pytel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 328, vol. 2, s. 135-150

Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców / Małgorzata Wachowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 49, t.2, s. 365-375

Kilka rad dla migrujących za pracą / Danuta Czarnecka // Służba Pracownicza. – 2010, nr 11, s. 7-8

Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania / Anita Adamczyk // Przegląd Politologiczny. – 2016,
nr 3, s. 41-65

Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski / Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne,
nr 11)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństwa polsko-ukraińskich / Ewa Kępińska
(Seria: Prace Migracyjne, nr 40)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych / Marek Kupiszewski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 21-34

Międzynarodowe migracje w dobie globalnego kryzysu – wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2009, nr 17, s. 155-170

Międzynarodowe przepływy ludności wyzwaniem XXI wieku – wybrane problemy migracji międzynarodowych w aspekcie ich przyczyn i konsekwencji / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2007), nr 12, s. 127-144

Migracja – charakterystyka zjawiska / Tomasz Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy. – 2015, nr 16(3), s. 7-16

Migracja – szansa czy zagrożenie ? : analiza ryzyka personalnego spółek notowanych na rynku NewConnect / Aneta Pastuszka // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 701-713

Migracja ekonomiczna w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu UE w 2004 r. / Beata Dąbrowska-Janů // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2015, z. 141, s. 77-93

Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy : analiza sytuacji imigrantów
z Polski zamieszkujących okręg Hordaland
/ Wojciech Nowiak, Dominika Narożna, Cornelius Cappelen // Przegląd Politologiczny. – 2016, nr 3, s. 67-77

Migracja zarobkowa i jej skutki – „eurosieroty” / Jadwiga Serkowska-Mąka // Studia Społeczne. – 2012,
nr 1, s. 117-128

Migracja zarobkowa na obszarze UE – ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska // Prawo Przedsiębiorcy. – 2008, nr 13, s. 27-29

Migracja z Polski po 1 maja 2004 r. : jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów
na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej
/ Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 33/99)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Migracje – nieracjonalna obawa czy uzasadnione zagrożenie dla społeczności lokalnych ? / Zofia Wilk-Woś // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 3, s. 73-90

Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej / Piotr Korcelli // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2004, nr 3, s. 61-73

Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa / Agnieszka Piekutowska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 27-37

Migracje międzynarodowe a rozwój gospodarczy i społeczny we współczesnym świecie / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2010, nr 20, s. 167-188

Migracje międzynarodowe w procesach dostosowawczych na rynkach pracy krajów UE w czasie kryzysu /  Małgorzata Wosiek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449,
s. 718-729

Migracje o charakterze cyrkulacyjnym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych / Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 45)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe – implikacje teoretyczne i praktyczne / Ewa Ślęzak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 616-626

Migracje powrotne na Górny Śląsk z socjologicznej perspektywy / K. Heffner, T. Sołdra-Gwiżdż
(Seria: Prace Migracyjne, nr 9)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Migracje pracownicze w Unii Europejskiej / Marek Okólski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 35-51

Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce / Michał Mijal // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2005, nr 1, s. 64-68

Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe – implikacje teoretyczne i praktyczne / Ewa Ślęzak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 616-626

Migracje w teorii ekonomii / Kazimierz Kuciński // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 8-20

Migracje w województwie łódzkim / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 185-197

Migracje wewnętrzne w województwie śląskim w układzie podregionów w 2011 r. / Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 193, s. 20-47

Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji
E.G. Ravensteina
/ Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 24-40

Migracje zagraniczne a sytuacja demograficzna śląska opolskiego w latach 1989-2008 / Marta Rostropowicz-Miśko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98,
s. 281-288

Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego / Dariusz Nowotnik // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2011, nr 18, s. 59-70

Migracje zarobkowe młodzieży akademickiej województwa warmińsko-mazurskiego / Joanna Machnis // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 259-270

Migracje zarobkowe Polaków w dobie kryzysu / Izabela Niemirska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 43, s. 221-232

Migracje zawodowe Polaków w świetle procesów integracyjnych na europejskim rynku pracy / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 63-72

Migracyjne problemy Unii Europejskiej / Anna Konarzewska // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2007, nr 1/2, s. 91-107

Migranci zarobkowi z Ukrainy u małych i średnich przedsiębiorców w Polsce / Dariusz Klimek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2017, nr 1, s. 252-264

Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 14)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Natężenia i struktury emigracji z Polski w okresie transformacji / Katarzyna Maruszewska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 95, s. 289-296

Obraz imigranta na łamach prasy polskiej / Maciej Mrozowski (Seria: Prace Migracyjne, nr 1)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Obraz polskiego emigranta w świetle danych Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński.
– 2014, nr 35, t. 1, s. 193-205

Opinia imigrantów zarobkowych z Ukrainy na temat Polski i Polaków  / Joanna Przemyślańska-Włosek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA . – 2016, nr 4, s. 209-219

Po drugiej stronie oceanu : nowi emigranci z Polski w metropolii Chicagowskiej / Barbara Sakson
(Seria: CMR Working Papers, nr 33/99)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Polacy w Berlinie : uwarunkowania aktywności stowarzyszeniowej polskich imigrantów / Jagoda Gandziarowska (Seria: CMR Working Papers, nr 10/68)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2006

Polityka migracyjna państw europejskich a wyzwania migracyjne dla Polski / Ewa Mazur-Cieslik // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 4, s. 127-147

Polityka migracyjna Polski / Agata Pawelec-Górny (Seria: Prace Migracyjne, nr 8)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar / Brygida Solga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 51-60

Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski / Piotr Bandurowski // Nauki o Zarządzaniu. – 2014, nr 2, s. 86-94 

Polscy emigranci w późnym wieku / Dorota Kałuża-Kopias // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2015, [z. 4], s. 55-69

Polscy nielegalni pracownicy w Belgii : raport z badań / Aleksandra Grzymała-Kazłowska (Seria: Prace Migracyjne, nr 41)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków / Wojciech Łukowski
(Seria: Prace Migracyjne, nr 57)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Polska Wschodnia – przyczyny i skutki migracji a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego / Jacek Strojny // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 223-240

Polska polityka migracyjna – zarys problemu / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 33, t. 1, s. 77-92

Postawy Polaków wobec cudzoziemców / Katarzyna Głąbicka, Marek Okólski, Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne, nr 18)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Postawy Polaków wobec migracji : wybrane aspekty / Juliusz Gardawski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 98-109

Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
– 2017, nr 4, s. 153-174

Problem migracji w Polsce wschodniej – statystyczna analiza zjawiska / Agata Surówka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 71-81

Problematyka integracji imigrantów w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2006), nr 10, s. 179-194

Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych : implikacje dla systemów opieki zdrowotnej / Agata Smoleń // Problemy Zarządzania. – 2013, nr 1, t. 2, s. 227-239

Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie / Beata Kasprzyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 46, s. 396-407

Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 40, t. 1, s. 195-207

Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy / Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 3, s. 32-45

Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 2)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Przyczyny i skutki migracji zagranicznych młodych Polaków / Monika Pasternak-Malicka // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 179-190

Relacje Unia Europejska – Turcja wobec kryzysu migracyjnego : makiaweliczne plany czy wyraz bezsilności ?  / Krzysztof Załucki // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 317-330

Rodzina migracyjna : obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii / Wojciech Nowiak, Dominika Narożna // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 438, s. 81-106

Rola migracji zarobkowych wykwalifikowanych specjalistów IT w branży wysokich technologii : skala, warunki, perspektywy / Maciej Olbert // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2016, nr 448, s. 215-225

Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji / Katarzyna Warzecha // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 41-55

Rynek pracy w Polsce po 2004 roku a imigracja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej / Mikołaj Olszewski // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 1, s. 49-63

Salda migracji jako podstawa typologii województw / Eugeniusz Zdrojewski, Małgorzata Guzińska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 93-116

Skłonność do migracji młodych ludzi na przykładzie gminy Oborniki Śląskie – potencjalne implikacje
dla rozwoju lokalnego
/ Justyna Rokitowska  // Ekonomia XXI wieku. – 2017, nr 1, s. 119-132

Skłonność do migracji najstarszych seniorów – mieszkańców wielkich miast / Dorota Kałuża-Kopias // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 329, vol. 3, s. 1467-165

Skutki emigracji Polaków dla systemu emerytalnego / Anna Przewoźna-Skowrońska, Sylwia Wnuk, Monika Brenk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 161-169

Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej: wymiar socjologiczny / Halyna Ivanivna Shcherba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009, z. nr 14, s. 404-415

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich / Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 1, s. 33-40

Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych z terenu województwa opolskiego dla dzieci emigrantów pozostających w Polsce / Wojciech Goleński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 211-222

Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 8, s. 179-193

Społeczność muzułmańska w Austrii w dobie kryzysu migracyjnego w Europie – wybrane zagadnienia / Ewa Godlewska // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 11, s. 119-134

Starzenie się ludności jako determinanta spadku natężenia migracji na stałe w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 130, s. 64-75

Statystyka imigracji w Polsce / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 2)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego / Elżbieta Lesiewicz // Przegląd Politologiczny. – 2016, nr 4, s. 179-194

Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych / Marta Rostropowicz-Miśko // Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 131,
s. 151-159

Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności / Joanna Staśkiewicz // Studia i Prace WNEiZ US.
– 2017, nr 49, t.2, s. 351-362

Transfery pieniężne migrantów / Małgorzata Grotte // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2009, nr 2,
s. 75-82

Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym / Joanna Dybowska, Katarzyna Widera // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 61-73

Uniwersytet jako element zarządzania publicznego migracją / Jan K. Solarz  // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 255-272

Uwarunkowania ekomigracji w Polsce / Lidia Kłos // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 1,
s. 130-142

Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych / Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 49)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

W poszukiwaniu solidarności : Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015 / Anna Potyrała // Przegląd Politologiczny. – 2015, nr 4, s. 33-52

Wdrażanie Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów jako narzędzia walki z nielegalną migracją
w Unii Europejskiej – przykład Polski
/ Monika Cieślak-Kondraszuk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2011, t. 30, s. 89-109

Wolny handel a migracje : wpływ liberalizacji wymiany handlowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej / Agnieszka Piekutowska // Ekonomia XXI wieku. – 2016, nr 3, s. 25-36

Wpływ emigracji zarobkowej Polaków do państw UE-15 na gospodarkę Polski w latach 2004-2007 / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 1, s. 54-72

Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy / A. Grzymała-Kazłowska i in. (Seria: Prace Migracyjne, nr 44)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Wpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego / Ewa Ambroziak, Tomasz Jakubiec // Gospodarka w Praktyce
i Teorii. – 2012, nr 1, s. 5-18

Wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany regionalnych układów zaludnienia w Polsce / Jadwiga Gałka  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2017, nr 309, s. 95-108

Współczesne migracje z Polski – próba oceny statystycznej zjawiska w latach 2004-2013 / Małgorzata Kwiatkowska, Zuzanna Jurkiewicz // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2015, nr 1, s. 7-20

Współczesne migracje zagraniczne ludności Podlasia / Ziemowit Hiszfeld, Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 30)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

Współczesne problemy migracji w Polsce / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 24, s. 89-102

Wybrane aspekty migracji zagranicznych mieszkańców województwa śląskiego / Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 220,
s. 21-35

Wybrane aspekty prawne migracji osób spoza Unii Europejskiej : uwagi na tle profesjonalnego uprawiania sportu / Jarosław Bączyk // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 85-102

Wybrane aspekty zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumentów / Agnieszka Kurzemska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 203-209

Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji / Zbigniew Długosz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 243-257

Wybrane uwarunkowania gotowości do migracji – doniesienie z badań / Monika Stawiarska-Lietzau // Studia Społeczne. – 2016, nr 1, s. 123-132

Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami / Agata Górny (Seria: Prace Migracyjne, nr 20)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Zagraniczne migracje zarobkowe Polaków oraz ich wpływ na rodzimy rynek pracy / Anna Barwińska-Małajowicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 39-48

Zamiary emigracyjne łódzkiej młodzieży akademickiej w świetle wyników badań ankietowych / Witold Śmigielski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 321- 329

Zarządzanie międzynarodowymi migracjami przełomu XX i XXI wieku – wybrane problemy / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2007), nr 13, s. 101-117

Zjawisko emigracji zarobkowej na terenie powiatu wadowickiego / Magdalena Kowalska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(4), s. 97-103

Zjawisko imigracji w perspektywie teorii wzrostu : rola kapitału ludzkiego i społecznego / Bartosz Jan Sternal // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 379-392

Zjawisko migracji powrotnych w aspekcie wyzwań społeczno-ekonomicznych – wybrane problemy / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2009, nr 16,
s. 197-211

Zmiany głównych kierunków migracji zagranicznych w latach 2007-2014 (na przykładzie studentów opolskiego ośrodka akademickiego) / Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 80-88

Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym w Polsce / Brygida Solga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 309, s. 122-130

Zróżnicowanie zjawiska zarobkowych migracji zagranicznych ludności wiejskiej / Barbara Perepeczko // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 72, s. 65-73

Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami : doświadczenia OBM / Rusłan Antoniewski, Agata Górny, Izabela Koryś, Adam Kosmala (Seria: Prace Migracyjne, nr 38)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomista

Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD / Michał Burzyński // Ekonomista. – 2015, nr 1, s. 81-108

Gospodarka Narodowa

Ku systemowej regulacji migracji międzynarodowych / Jeffrey D. Sachs // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6, s. 147-154

Uchodźcy, azylanci i polityka krajów OECD / Agata Wieczorek // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6,
s. 155-163

Wyjechać czy zostać ? : determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski / Paweł Baranowski, Artur Gądek, Damian Stelmasik // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 4, s. 69-89

Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych / Anna Barwińska-Małajowicz // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 7-8, s. 117-141

Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce / Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 4, s. 55-74

Logistyka

Przepływy zasobów pracy w obszarach górzystych Podkarpacia w kontekście migracji ludności wiejskiej / Piotr Cymanow, Wiesław Musiał, Aleksandra Grabińska // Logistyka. – 2015, nr 1, s. 36-41

Polityka Społeczna

Czas na kulturę : „bramki” Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów
w Europie
/ Dominika Pszczółkowska // Polityka Społeczna. – 2017, nr 3, s. 18-23

Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością
/ Grzegorz Łukasiewicz // Polityka Społeczna. – 2017, nr 2, s. 14-19

Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców / Kamil Matuszczyk // Polityka Społeczna. – 2015, nr 9, s. 16-20

Emigranci z Polski na norweskim rynku pracy / Zenon Wiśniewski, Agnieszka Król // Polityka Społeczna.
– 2014, nr 4, s. 8-13

Migracje międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 10, s. 21-26

Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol // Polityka Społeczna. – 2009, nr 8, s. 9-13

Imigranci zarobkowi w Australii / Włodzimierz Anioł // Polityka Społeczna. – 2009, nr 7, s. 28-32

Problemy migracji zarobkowych do Norwegii / Włodzimierz Anioł // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6,
s. 23-28

Prawo pracowników migrujących do równego traktowania / Andrzej Świątkowski // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 2-6

Sytuacja obywateli polskich na rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii : konsekwencje dla systemu zabezpieczenia społecznego / Simon Roberts // Polityka Społeczna. – 2008,
nr 11/12, s. 7-12

Prawo do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 13-18

Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 18-22

Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 23-27

Wpływ migracji na polski system zabezpieczenia społecznego – zmiany podaży pracy / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 27-30

Polityka UE wobec pracowników z krajów trzecich / Beata Samoraj // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 44-47

Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2008,
nr 2, s. 19-21

Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski / Cezary Żołędowski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5/6,
s. 1-3

Migracje powrotne : doświadczenia innych / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5/6, s. 28-33

Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 1, s. 19-24

Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2006, nr 10, s. 10-14

Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 11-15

Problem migracji polskiej kadry medycznej / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4,
s. 18-22

Założenia polityki migracyjnej Polski : konferencja w Warszawie / Renata Stefańska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 11/12, s. 28-30

Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej: Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 3-8

Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności / Antoni Rajkiewicz // Polityka Społeczna.
– 2004, nr 3, s. 8-9

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 9-13

Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 13-16

Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych / Zofia Morecka, Ewa Domaradzka // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 17-19

Studenci zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów / Justyna Godlewska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 24-27

Niemcy krajem imigracyjnym / Aneta Wrońska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 27-29

Obcy w dyskursie : przykłady opinii imigrantów / Łukasz Łotocki // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3,
s. 31-35

Wyzwania dla narodowej polityki migracyjnej w kontekście UE : doświadczenia Polski i Niemiec : seminarium w Warszawie / Anna Bzowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 44-46

Kobiety i młodzież w migracjach : konferencja naukowa w Warszawie / Anna Maciejko // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 7-48

Swoboda migracji w szczelnych granicach ? : konferencja w Warszawie / Renata Stefańska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 1, s. 28-31

Migracje ze Wschodu na Zachód Europy : konferencja w Warszawie / Anna Bzowska // Polityka Społeczna. – 2003, nr 5/6, s. 34-38

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Efektywność pracowniczych praw człowieka na przykładzie migrantów / Aneta Tyc // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 11, s. 8-15

Ustawodawstwo właściwe dla zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących
– cd. : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
/ Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 9, s. 39-41

Ustawodawstwo właściwe dla zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 8, s. 35-37

Praca Socjalna

Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia / Edyta Januszewska // Praca Socjalna.
– 2017, nr 1, s. 177-197

Zjawisko migracji a występowanie stresu akulturacyjnego / Jerzy Stochmiałek // Praca Socjalna. – 2013,
nr 4, s. 3-17

Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce / Dorota Barbara Wojtczak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 64-78

Przegląd Europejski

Migracje ekonomiczne w perspektywie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Adam Szymaniak // Przegląd Europejski. – 2002, nr 1, s. 106-133

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej / Katarzyna Morawska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 2, s.97-109

Polska migracja : motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji / Marek Nowak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2014, z. 3, s. 281-299

Dwa oblicza imigrantów w enklawie etnicznej / Renata Suchocka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2014, nr 1, s. 241-254

Samorząd Terytorialny

Migracje na obszarze metropolitalnym Warszawy : uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej
i przestrzennej
/ Przemysław Śleszyński // Samorząd Terytorialny. – 2013, nr 11, s. 45-61

Studia Europejskie (Warszawa)

Migracje, mobilność, wielokulturowość – Holandia wobec problemów migracyjnych / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2016, nr 4, s. 141-159

Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej : bilans dwudziestolecia istnienia Rynku
Wewnętrznego UE
/ Adam A. Ambroziak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2013, nr 3, s. 115-136

Migracja cyrkulacyjna w świetle polityki imigracyjnej Unii Europejskiej / Katarzyna A. Morawska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2013, nr 3, s. 137-158

Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Jan Brzozowski // Studia Europejskie (Warszawa). – 2011, nr 3, s. 51-73

Emigracja polska po akcesji do UE – wyjazdy i powroty ? / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2010, nr 3, s. 31-58

Migracja i tożsamość europejska : polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej / Dariusz Niedźwiedzki // Studia Europejskie (Warszawa). – 2010, nr 2, s. 89-116

Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej / Magdalena Nowicka // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 3, s. 27-53

Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości Wspólnot / Małgorzata Pacek, Małgorzata Bonikowska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 1, s. 49-70

Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich : Bruksela, 19 lipca 2006 r. // Studia Europejskie (Warszawa). – 2006, nr 3, s. 181-196

Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2005, nr 4, s. 47-73

Cudzoziemcy w Polsce / Katarzyna Głąbicka // Studia Europejskie (Warszawa). – 1998, nr 4, s. 235-240

Studia Regionalne i Lokalne

Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do analizy opolskich migracji / Jolanta Kluba // Studia Regionalne i Lokalne. – 2014, nr 3, s. 76-86

Unia Europejska.pl

Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku / Martin Dahl, Anna Dzidziuk // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 3, s. 17-25

Cele i motywy wyjazdu oraz warunki bytowe polskich emigrantów zarobkowych w świetle badań własnych / Elżbieta Wolanin-Jarosz // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 1, s. 13-20

Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej – założenia, realizacja, perspektywy / Katarzyna A. Morawska // Unia Europejska.pl. – 2014, nr 3, s. 29-35

Powracająca presja migracyjna na południe Europy : czy unijna polityka migracyjna podoła wyzwaniom ? / Kinga Szczawińska // Unia Europejska.pl. – 2014, nr 1, s. 24-33

Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej / Michał Szwabe // Unia Europejska.pl. – 2012, nr 6, s. 31-38

Migracja czy mobilność – wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób / Marcin Szewczyk // Unia Europejska.pl. – 2012, nr 5, s. 35-42

Wieś i Rolnictwo

Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej / Brygida Solga // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 3, s. 133-145

Wspólnoty Europejskie

Międzynarodowe migracje ludności – ryzyko i korzyści / Adam Gwiazda // Wspólnoty Europejskie. – 2011, nr 4, s. 11-18

Skutki migracji zarobkowych Polaków do innych państw członkowskich UE / Krzysztof Dębiec // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 4, s. 52-55

Fakty i mity w dziedzinie migracji zarobkowych Polaków do krajów członkowskich Unii Europejskiej / Anna Zaśko // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 2, s. 59-63

Migracje zarobkowe Polaków w Europie na podstawie danych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska // Wspólnoty Europejskie. – 2007, nr 5, s. 5-9