Opracowania tematyczne – BUDŻET ZADANIOWY

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 46 – FINANSE PUBLICZNE:

Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Elżbieta Chojna-Duch, Wyd. 3 Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004, s. 239-342 (Rozdz. IV.3.2.2 – Budowa budżetu zadaniowego)
Sygnatura 46

DZIAŁ 50 – INWESTOWANIE:

Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce / Dorota Burzyńska
Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, s. 145-154 (Rozdz. 2.7.2 – Budżet zadaniowy)
Sygnatura 50

DZIAŁ 77.1 – FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Budżet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa / red. Stanisław Owsiak ; aut. Jan Filas
[et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 88-112 (Rozdz. 4.2 – Budżet zadaniowy)
Sygnatura 77.1

Controlling w realizacji usług publicznych gminy / Leszek Borowiec
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 167-172 (Budżet zadaniowy a controlling usług gminy)
Sygnatura 77.1

Finanse samorządowe : nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne / Beata Filipiak
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 55-67 (Rozdz. 2.1 – Rola budżetowania zadaniowego w zwiększeniu efektywności gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi)
Sygnatura 77.1

Finanse jednostek samorządu terytorialnego/ Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Warszawa : LexisNexis, 2012, s. 60-63 (Rozdz. II.2 – Budżet w ujęciu zadaniowym)
Sygnatura 77.1

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 159-182 (Rozdz. 7 – Wykorzystanie analizy finansowej w weryfikacji wieloletnich programów inwestycyjnych i budżetu zadaniowego)
Sygnatura 77.1

Prawo finansów samorządowych / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner, Stan prawny na 15 maja 2018 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 66-68 (Rozdz. 2.3 – Budżet w ujęciu zadaniowym)
Sygnatura 77.1

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UE:

Budżet zadaniowy w oświacie / Agnieszka Kopańska [w:] Strategie oświatowe / pod red. Anthony’ego Levitasa (Seria: Biblioteczka oświaty samorządowej ; t. 1.)
Warszawa : Wydawnictwo ICM – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski, 2012, s. 72-114
Sygnatura 92

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Audyt wewnętrzny wybranych zagadnień budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego / Beata Zaleska, Dariusz Kotarski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 4, cz. 1, s. 243-255

Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych / Marta Postuła, Piotr Perczyński // Infos. – 2010, nr 14, s. 1-4

Budżet zadaniowy – reorientacja z wydatkowania na zarządzanie finansami publicznymi / Emil Rudowicz // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 65, s. 133-143

Budżet zadaniowy – szansa efektywnego zarządzania finansami publicznymi w świetle członkostwa
w Unii Europejskiej i w drodze do strefy euro
/ Agnieszka Jachowicz // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 10, s. 41-54

Budżet zadaniowy – zarządzanie wydatkami Ministerstwa Obrony Narodowej / Paulina Rosłoń // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2014,
nr 1, s. 146-156

Budżet zadaniowy : założenia konstrukcyjne / Wojciech Gonet // Finanse Komunalne. – 2010, nr 1/2,
s. 34-39

Budżet zadaniowy a naprawa finansów publicznych w Polsce / Cezary Kosikowski // Państwo i Prawo.
– 2008, z. 8, s. 13-25

Budżet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wydatkami publicznymi / Wojciech Bożek // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2017, nr 2, cz. 2,
s. 15-24

Budżet zadaniowy gminy – możliwości i bariery jego wdrożenia / Wojciech Jankowski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2008, z. 88, s. 103-115

Budżet zadaniowy jako alternatywa budżetu tradycyjnego w placówkach ochrony zdrowia / Edward Bodzek // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, T. 25, s. 17-28

Budżet zadaniowy jako instrument poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym (na przykładzie miasta Szczecina) / Marek Tomaszewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2010, t. 11, z. 10, s. 385-393

Budżet zadaniowy jako instrument wydatkowania środków publicznych / Kotowska, Goryszewski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2013, nr 2, s. 149-157

Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego / Justyna Łukomska-Szarek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 649-658

Budżet zadaniowy jako metoda zarządzania finansami publicznymi powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury / Grażyna Urbaniak, Artur Strumnik // Prokuratura i Prawo. – 2009, nr 5,
s. 88-104

Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia (na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) / Aneta Kargol-Wasiluk,  Ewa Wojewódko // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 2, s. 155-177

Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające nowoczesne zarządzanie służbą zdrowia / Sylwia Nieszporska, Agnieszka Strzelecka // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
– 2010, T. 25, s. 200-209

Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego / Marta Kołodziej-Hajdo // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 299, s. 148-158

Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego / Jacek Sierak // Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 107, s. 102-120

Budżet zadaniowy jako nowa metoda zarządzania finansami publicznymi  / Antoni Olak, Bożena Sowa // Modern Management Review. – 2015, nr 3, s. 145-158

Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. Agnieszka Siedlecka Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2011

Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych / Joanna Toborek-Mazur // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 252,
s. 159-174

Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi / Marcin Kaczmarek

Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych / Agnieszka Skoczylas-Tworek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 193-207

Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie / Michał Kiełsznia, Przemysław Łagodzki // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2011, nr 6 (55), s. 14-22

Budżet zadaniowy narzędziem efektywnego wykorzystania środków publicznych / Janina Mospinek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 9, cz. 3, s. 101-115

Budżet zadaniowy narzędziem kompleksowego zarządzania szpitalem publicznym / Benedykt Bober // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 2, s. 61-71

Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego – narzędzie zarządcze czy obiektywna konieczność ? / Marek Dylewski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 61, s. 53-64

Budżet zadaniowy w krajach Unii Europejskiej / Jolanta Adamiec // Analizy. – 2010, nr 10, s. 1-7

Budżet zadaniowy w Polsce w kontekście uregulowań w nowej ustawie o finansach publicznych // Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Budżet zadaniowy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Beata Gostomczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 53, s. 467-484

Budżetowanie zadaniowe jako element sprawnego państwa – doświadczenia Hiszpanii / Monika Szudy // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 130, s. 40-48

Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym systemie finansowym
(na przykładzie województwa łódzkiego)
/ Beata Guziejewska, Dagmara Hajdys // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 266, s. 11-27

Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad efektywności i skuteczności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego / Olga Szołno // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2017, nr 488, s. 255-265

Budżetowanie zadaniowe w zarządzaniu wartością w jednostkach samorządu terytorialnego / Maria Nieplowicz // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 2, s. 89-98

Charakterystyka występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego / Marek Tomaszewski // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia.
– 2008, nr 7(3), s. 131-142

Funkcja kontroli zarządczej w wykonywaniu budżetu w układzie zadaniowym w sektorze finansów publicznych / Alina Walenia // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2011, nr 6(55), s. 129-144

Księgowe uwarunkowania wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego / Marcin Kaczmarek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 32, s. 377-386

Organizacyjne i metodyczne założenia wdrożenia budżetu zadaniowego w samorządach lokalnych / Jacek Strojny // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2011, z. 3, s. 137-150

Paradygmat budżetu zadaniowego jako warunek efektywnego zarządzania w sektorze publicznym / Barbara Bobińska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 100, s. 17-29

Problemy z wdrażaniem budżetu zadaniowego na szczeblu województw / Iwona Kowalska [w:] Finanse publiczne / red. Jerzy Sokołowski, red. Arkadiusz Żabiński (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Nr 167)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 118-129

Rachunkowość zadaniowa w systemie rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych / Marcin Kaczmarek

Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażania budżetu zadaniowego / Iwona Kowalska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2011, nr 6 (55), s. 34-43

Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok / Beata Rudzka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2011, nr 6 (55),
s. 109-121

Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych / Alina Walenia // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2011, nr 6 (55), s. 129-144

Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej / Katarzyna Strojny // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 906, s. 55-66

Wdrażanie i konstrukcja budżetu zadaniowego w Polsce / Monika Kaczurak-Kozak // Studia Lubuskie.
– 2013, nr 9, s. 179-201

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin Zawicki, Stanisława Mazura, Jarosława Bobera ; Program Rozwoju Instytucjonalnego
Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2004, s. 50-77 (Praktyka nr 5: Budżet zadaniowy – Starostwo Powiatowe w Gryfinie ; Praktyka nr 6: Budżet zadaniowy – Urząd Miejski w Bychawie ; Praktyka nr 7: Budżet zadaniowy – Urząd Miejski w Starachowicach ; Praktyka nr 8: Budżet zadaniowy – Urząd Miejski w Ziębicach)

Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet // Finanse Komunalne. – 2007, nr 1/2, s. 20-32

Zmiany w formułowaniu celów i mierników w budżetowaniu zadaniowym państwa / Halina Buk // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2017, nr 13, s. 131-146

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomista

Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego / Teresa Lubińska, Tomasz Strąk, Alberto Lozano-Platonoff, Marcin Będzieszak // Ekonomista. – 2007, nr 5, s. 703-716

Budżet zadaniowy: racjonalność – przejrzystość – skuteczność / Teresa Lubińska, Alberto Lozano Platonoff, Tomasz Strąk // Ekonomista. – 2006, nr 5, s. 647-666

Przegląd Organizacji

Budżetowanie zadaniowe w wyższych szkołach publicznych / Ewa Walińska, Alicja Lefik-Szczepańska // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 1, s. 24-28

Samorząd Terytorialny

Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji / Barbara Grabińska, Katarzyna Stabryła // Samorząd Terytorialny. – 2008, nr 5, s. 69-77