Opracowania tematyczne – BANKI SPÓŁDZIELCZE

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie liberalizacji przepisów dewizowych / Grażyna Piątek
[w:] Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku / red. Jędrzej Chumiński (Seria: Prace Doktorantów AE)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 155-170
Sygnatura 22

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Bank lokalny / Wiesław Żółtkowski
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 13-15 (Rozdz. 1.1.1 – Banki spółdzielcze), s. 20-26 (Rozdz. 1.2 – Spółdzielczy charakter banków lokalnych)
Sygnatura 38.3

Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 54-60 (Rozdz. 1.6 – Banki spółdzielcze)
Sygnatura 38.3

Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 379-445 (Rozdz. V – Spółdzielczy sektor bankowy w dobie zmian systemowych)
Sygnatura 38.3

Charakterystyka zmian w spółdzielczym sektorze bankowym po 2000 r. / Ryszard Mikołajczak
[w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 291-299
Sygnatura 38.3

Czy banki spółdzielcze przetrwają ? / Włdysław L. Jaworski [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 168-176
Sygnatura 38.3

Dopłaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania rolniczych kredytów preferencyjnych udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej w Polsce / Tomasz Siudek
[w:] Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 353-360
Sygnatura 38.3

Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka
Warszawa : CeDeWu, 2006, s. 203-211 (Rozdz. 6.4 – Bankowość spółdzielcza w Europie), s. 211-215 (Rozdz. 6.5 – Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne w bankowości komercyjnej i spółdzielczej
na świecie i w Polsce)
Sygnatura 38.3

Konsolidacja banków spółdzielczych w latach 1998-2001 / Urszula Mleczko [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 300-309
Sygnatura 38.3

Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. Mateusz Folwarski, Marcin Idzik, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Krzysztof Kil, Katarzyna Kochaniak, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikołajczyk, Paweł Piskorz, Jan Pyś, Jan K. Solarz, Igor Styn, Daniel Fernández Vecilla, Paul Wachtel]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 118-147 (Rozdz. 5 – Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego)
Sygnatura 38.3

Przewodnik bankiera : vademecum wiedzy o bankowości / Eugeniusz Gostomski, Liliana Fiedziuk, Magdalena Śliwińska ; pod red. Eugeniusza Gostomskiego,Wydanie 3, poprawione
Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, 2017, s. 42-53 (Bankowość spółdzielcza w Polsce
i w wybranych krajach europejskich
), s. 54-69 (Banki spółdzielcze jako instytucje głęboko zakorzenione
w społeczności lokalnej
)
Sygnatura 38.3

Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce a proces globalizacji / Józefa Gniewek [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 95-103
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 38.5 – SYSTEMY BANKOWE:

Konsolidacja banków spółdzielczych – oczekiwania, korzyści i trudności / Maria Dębniewska, Marek Szturo [w:] Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Helena Żukowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 65-75
Sygnatura 38.5

DZIAŁ 38.6 – BANKI SPÓŁDZIELCZE:

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce / Mirosława Capiga, Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk
Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu, 2017
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze w Polsce : ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju / Teresa Orzeszko
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych / Jan Szambelańczyk
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku / pod red. Jana L. Bednarczyka i Krzysztofa
J. Sadurskiego
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2016
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej / Agnieszka Alińska (Seria: Biblioteka Bankowca)
Warszawa : TWIGGER, 2002
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej : studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju / Tomasz Siudek
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006
Sygnatura 38.6

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / red. Marek Stefański
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
Sygnatura 38.6

Planowanie finansowe i program naprawczy w banku spółdzielczym / Eugeniusz Gostomski, John Henry Werner; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańska Akademia Bankowa (Seria: Materiały Studialne / Gdańska Akademia Bankowa ISSN 1232-1397 ; nr 8)
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 1996
Sygnatura 38.6

Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce / Remigiusz Witold Kaszubski (Seria: Biblioteka Miesięcznika Glosa)
Warszawa : Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski, 1998
Sygnatura 38.6

Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską / Danuta Golik
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Sygnatura 38.6

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce / Maria Magdalena Golec
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004
Sygnatura 38.6

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających : komentarz / Olko-Bagieńska, Teresa Stoksik, Janusz Szymański Alińska (Seria: Biblioteka Bankowca)
Warszawa : TWIGGER, 2001
Sygnatura 38.6

Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego /
red. nauk. Andrzej Gospodarowicz (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu; Nr 1128)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006
Sygnatura 38.6

Zarządzanie bankiem spółdzielczym : praca zbiorowa / red. nauk. Jan Szambelańczyk;
aut. J. Szambelańczyk [et al.]
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997
Sygnatura 38.6

DZIAŁ 38.7 – BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE:

Sytuacja prawna i ekonomiczna banków spółdzielczych po połączeniu banków zrzeszających / Zygmunt Miętki [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa / red. Jolanta Stacharska-Targosz
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2003, s. 273-284
Sygnatura 38.7

Transfer pieniądza na rynkach lokalnych w strukturze spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Jan Szambelańczyk, Maciej Ławrynowicz [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa /
red. Jolanta Stacharska-Targosz
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2003, s. 389-408
Sygnatura 38.7

DZIAŁ 38.13 – RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE:

Działalność kredytowa banków spółdzielczych w świetle regulacji ostrożnościowych / Janusz Cichy
[w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. nauk. Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska (Seria: Studia Finansów i Bankowości)
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 245-253
Sygnatura 38.13

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Rola banków spółdzielczych w rozwoju społeczności lokalnych / Zofia Łękawa [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce : praca zbiorowa = Contemporary issues in finanse, banking and insurance : theory and practice. T. 1 / red. Krystyna Znaniecka (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 203-212
Sygnatura 43

Banki spółdzielcze w Polsce / Magdalena Cendal [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / red. nauk. Anna Szelągowska
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 163-183
Sygnatura 43

DZIAŁ 47 – PIENIĄDZ:

Banki spółdzielcze / Magdalena Szyszko [w:] Pośrednictwo finansowe w Polsce / red. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 73-101
Sygnatura 47

DZIAŁ 60.1 – UPADŁOŚĆ. UKŁAD:

Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku : systemy wczesnego ostrzegania / Małgorzata Zaleska
Warszawa : DIFIN, 2002, s. 65-87 (Rozdz. 3.3.2 – Systemy oceny banków spółdzielczych w Polsce
– propozycja
)
Sygnatura 60.1

DZIAŁ 66 – SPÓŁDZIELCZOŚĆ:

Zarys prawa spółdzielczego / Henryk Cioch (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 121-130 (Rozdz. 11 – Banki spółdzielcze)
Sygnatura 66

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Rola Banków Spółdzielczych w rozwoju społeczności lokalnej w kontekście akcesji do struktur Unii Europejskiej / Józef Myrczek, Bogdan Kisiała [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 327-337
Sygnatura 89.2

BROSZURY:

Banki spółdzielcze w Polsce / red. Dawid Strumiński, Dariusz Twardowski
Warszawa : Komisja nadzoru bankowego, 2006, s. 1-122
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w Polsce / Jan Szambelańczyk // Bank i Kredyt. – 2005 nr 5 dod. „Polski System Bankowy : Stan i Perspektywy od A do Z” s. 1-29
Sygnatura 38.6

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych / Anna Rosa // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105,
s. 265-272

Analiza czynników wpływających na stabilność banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym / Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 3, t. 2, s. 97-119

Analiza polityki stóp procentowych prowadzonej przez banki spółdzielcze / Małgorzata Zaleska, Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 74-92

Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – zarys koncepcji / Grażyna Woźniewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 325-338

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta / Ludosław Drelichowski, Hubert Zarzycki // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 153-164

Analiza ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających
oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 grudnia 2000 r.
/ Jan Szambelańczyk // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 35-53

Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017 / Monika Pawłowska, Artur Stefański // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2018, nr 20(69), s. 163-171

Analiza wpływu wystąpienia ze zrzeszeń największych banków spółdzielczych na stabilność ekonomiczno-finansową poszczególnych zrzeszeń / Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2008, nr 2,
s. 113-140

Analiza wybranych aspektów funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w Polsce / Benita Kalita-Antos // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 2, s. 4-16

Badanie efektywności technicznych banków spółdzielczych w latach 2005–2012 / Michał Jankowski // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 4, s. 103-150

Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych
z wykorzystaniem metod taksonometrycznych
/ Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 58, s. 41-53

Bank spółdzielczy jako Spółdzielnia Europejska – analiza prawna wybranych zagadnień w odniesieniu
do regulacji polskich
/ Anna Zalcewicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2008, nr 10, s. 13-23

Bank Spółdzielczy w Kielcach w poszukiwaniu swojego miejsca w regionie / Stanisław Matejkiewicz, Urszula Karpińska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 25-55

Bank spółdzielczy w środowisku lokalnym / Anna Łapińska [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro
i małych przedsiębiorstw
// Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński.
– 2006, nr 2, s. 361-367

Banki Spółdzielcze – bieżąca sytuacja, ryzyka i wyzwania / Adam Skowroński, Michał Ołdakowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2014, nr 30, s. 145-160

Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce – podobieństwa i różnice / Teresa Orzeszko // Bezpieczny Bank. – 2014, nr 4, s. 128-164

Banki Spółdzielcze jako instytucje kredytujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540, s. 447-453

Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne : analiza województwa dolnośląskiego / Justyna Zabawa // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2015, vol. 49,
nr 4, s. 727-736

Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce / Renata Papież // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 163-176

Banki spółdzielcze notowane na Catalyst na tle sektora banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, t. 5, nr 2, s. 277-287

Banki spółdzielcze w czasach kryzysu / Artur Kowalczyk // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 78, s. 33-45

Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu / Węcławski, Jerzy // Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 1, s. 231-248

Banki spółdzielcze w opinii młodych konsumentów / Tomasz Pawlonka, Aleksandra Perek // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2013, nr 1, s. 65-75

Banki spółdzielcze w Polsce – własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk ? / Mateusz Rolski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 403, s. 265-274

Banki spółdzielcze w Polsce : stan sektora, zagrożenia i szanse rozwoju / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 201-210

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2007-2011 : wybrane aspekty / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 3, s. 153-171

Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego / Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Marcin Idzik // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 87-101

Banki spółdzielcze wobec zmian rynkowych stóp procentowych / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 4, s. 221-231

Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych – badania własne / Mariola Szewczyk-Jarocka // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 25, s. 203-214

Bankowość spółdzielcza w gospodarce PRL jako przykład antynomii wolności gospodarowania / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018,
nr 349, s. 210-219

Bankowość spółdzielcza w Polsce – elementy analizy i diagnoza / Karol Sadurski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2015, nr 2, s. 26-41

Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2019, nr 378, s. 111-120

Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478,
s. 206-215

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 307, s. 60-73

Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 2, s. 187-197

Charakter prawny nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi / Witold Srokosz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2007, nr 10, s. 14-21

Czy efektywność banku spółdzielczego zależy od płci jego prezesa ? / Rafał Balina // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2016, t. 7, nr 1, s. 83-97

Czy niskie stopy procentowe zmniejszają udział dochodów odsetkowych w bankach spółdzielczych
w Polsce ?
/ Sylwester Kozak // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2018, z. 122, s. 5-15

Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji
z europejskim systemem finansowym
/ Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 141-152

Czynniki rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków spółdzielczych w Polsce / Anita Szyguła // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 29-49

Czynniki stymulujące atrakcyjność oferty usług bankowych (na przykładzie podkarpackiego banku spółdzielczego) / Maria Grzybek, Wiesław Szopiński // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010,
nr 9(3), s. 109-118

Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych / Olaf Kowalski, Rafał Balina, Jerzy Różyński // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2013, z. 103, s. 153-160

Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym / Krzysztof Kil, Mateusz Folwarski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 403, s. 112-121

Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012 / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 10,
s. 35-50

Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych / Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 143-159

Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej / Krzysztof Kil // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 121-141

Determinanty ROE polskich banków spółdzielczych przed kryzysem finansowym, w trakcie kryzysu
i po nim
/ Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2015, nr 2, s. 77-86

Determinanty zmian stóp procentowych w bankach spółdzielczych / Maria Magdalena Golec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 237-246

Determinanty zmian strategii i modeli biznesowych banków spółdzielczych / Zbigniew R. Wierzbicki // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 119-134

Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie
BS w Rutce Tartak)
/ Ewa Barczyk, Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski // Rocznik Żyrardowski. – 2003, t. 2, s. 409-426

Doświadczenia i oczekiwania klientów wybranych banków spółdzielczych w Polsce / Renata Stasiak-Betlejewska, Stanisław Borkowski // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2010, nr 16,
s. 127-136

Dylematy pokryzysowe polskiej bankowości spółdzielczej / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 4, s. 35-50

Dylematy rozwoju spółdzielczości kredytowej w Polsce / Maria Magdalena Golec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 61-76

Dylematy zmian instytucjonalnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w świetle nowych europejskich regulacji nadzorczych oraz wyników ekonomicznych sektora / Mariusz Zygierewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, t. 48, nr 4, s. 275-290

Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych / Rafał Balina, Jerzy Różyński, Marta Idasz-Balina, Jolanta Pochopień // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2013, nr 2, s. 39-46

Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika / Dominik K. Gajowiak // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 11-24

Efektywne zarządzanie ryzykiem technologicznym w bankach spółdzielczych / Karol Sadurski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 3, s. 18-30

Efektywność banków spółdzielczych w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Piotr Misztal // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 135-148

Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego) / Tomasz Siudek, Katarzyna Drabarczyk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015,
z. 110, s. 53-65

Efektywność techniczna banków spółdzielczych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2012 / Michał Jankowski, Aneta Kaczyńska // Problemy Zarządzania. – 2014, nr 4, t. 1, s. 93-110

Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 65, s. 5-18

Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 468-477

Emisja obligacji jako czynnik poprawy stabilności i konkurencyjności banków spółdzielczych / Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 93, s. 57-68

Emisja obligacji przez banki spółdzielcze – doświadczenia z obecności na rynku CATALYST / Tomasz Pawlonka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 257-264

Emisja papierów wartościowych jako forma powiększania funduszy własnych banków spółdzielczych / Tamara Anna Galbarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 227-236

Ewolucja idei spółdzielczości w sektorze banków spółdzielczych w Polsce / Mateusz Rolski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 509, s. 373-383

Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst / Magdalena Mosionek-Schweda // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014,
vol. 48, nr 4, s. 153-163

Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji – uwarunkowania i cele / Bożena Kołosowska, Michał Buszko // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97,
s. 171-182

Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Emilia Stola, Jerzy Różyński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 65, s. 485-497

Fundusze własne a funkcjonowanie banków spółdzielczych w latach 2005–2010 / Aleksandra Perek // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97, s. 193-203

Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych / Paweł Szczęśniak // Bezpieczny Bank. – 2019, nr 1, s. 64-75

Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce / Józefa Gniewek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 2, s. 267-275

Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym / Kamila Tomczyk // Informatyka Ekonomiczna. – 2018, nr 3(49), s. 106-117

Implementacja pakietu CRD IV/CRR – konsekwencje dla sektora banków spółdzielczych w Polsce (wybrane zagadnienia) / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 347, s. 145-154

Implementacja regulacji pokryzysowych w polskiej bankowości spółdzielczej : wybrane aspekty / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2015, nr 2, s. 49-72

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania / Jan Koleśnik // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2013, t. 47, nr 3,
s. 283-291

Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów / Łukasz Szewczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2016, vol. 50, nr 4, s. 487-495

Istota i specyfika bankowości spółdzielczej / Jerzy Banka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2017, nr 3, t. 2, s. 67-76

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Artur Stefański // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 116, s. 451-460

Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / Andrzej Bieńkowski // Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. – 2003, t. 17, s. 90-105

Kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających / Agnieszka Kot-Zacharuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 90, s. 113-126

Kierunki współpracy banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach zrzeszenia w opiniach zarządzających / Agnieszka Kot-Zacharuk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012,
z. 99, s. 497-507

Klasyfikacja pozycyjna banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym / Aleksandra  Witkowska, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 328, s. 126-134

Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym / Ryszard Kata // Optimum. – 2008, nr 2, s. 113-124

Kondycja austriackich banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym / Magdalena Sadowska // Bezpieczny Bank. – 2019, nr 1, s. 76-91

Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego / Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski // Rocznik Żyrardowski. – 2011, t. 9, s. 199-220

Koniunktura gospodarcza a jakość portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w Polsce / Joanna Rachuba // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 521, s. 153-162

Konkurencyjność banków spółdzielczych jako partnerów lokalnych społeczności / Beata Domańska-Szaruga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 330, s. 63-71

Konkurencyjność banków spółdzielczych w obsłudze klientów indywidualnych – metodologiczne problemy doboru próby badawczej / Paweł Snarski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 86, s. 128-140

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce / Anna Rosa // Zarządzanie i Finanse. – 2013,
nr 2, cz. 1, s. 517-528

Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym / Danuta Golik, Maria Płonka // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002,
nr 615, s. 45-58

Konsolidacja BGŻ i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych
w Polsce
/ Danuta Golik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 19-26

Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce / Anna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 51, s. 831-839

Kredyt bankowy jako czynnik determinujący jakość życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kielcach / Urszula Karpinska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 57-66

Kredytowe wspomaganie przedsiębiorczości przez banki spółdzielcze (na przykładzie BS w Kielcach) / Andrzej Pawlik // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 149-160

Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym / Maciej Ławrynowicz // Bezpieczny Bank.
– 2014, nr 3, s. 137-163

Lojalność klientów wobec banków spółdzielczych / Anna Nowacka  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 19, s. 51-61

Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 250,
s. 182-195

Metody analizy portfela kredytowego oraz pojedynczej umowy kredytowej w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu / Joanna Rybska // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 4, s. 151-170

Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru / Ryszard Kata // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2018, nr 19(68), s. 62-72

Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Józefa Gniewek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50,
nr 3, s. 39-48

Model biznesowy banków spółdzielczych w Polsce – ryzyko i wyzwania / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 347, s. 205-214

Modele spółdzielczości bankowej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Paweł Standar // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2000), nr 1, s. 57-77

Nadzór nad zrzeszonymi bankami spółdzielczymi / Anna Zalcewicz, Edyta Rutkowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2008, nr 7, s. 16-25

Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego / Marta Idasz-Balina, Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2016, nr 3, s. 69-79

Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz) / Anna Warchlewska, Sylwia Górna // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 1, s. 283-305

Obciążenia finansowe na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Jerzy Różyński, Olaf Kowalski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 92, s. 77-88

Obligacje banków spółdzielczych na rynku Catalyst / Maciej Pawłowski, Dariusz Pauch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 50, s. 479-487

Obligacje banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie instrumentów notowanych na rynku CATALYST / Michał Buszko, Bożena Kołosowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2012, nr 105, s. 247-255

Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997–2003 (dla czterech celów działalności) / Mariusz Mielnik, Jan Szambelańczyk  // Bezpieczny Bank. – 2006, nr 1, s. 3-28

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2006, z. 2, s. 7-15

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora banków spółdzielczych w 2002 roku / Anna Herer, Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2003, nr 1, s. 54-75

Ocena sytuacji finansowej banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolski
w latach 1995-1997
/ Włodzimierz Kołodziejczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu. –  (2001), nr 2, s. 29-38

Personel jako czynnik determinujący jakość obsługi klientów w bankach spółdzielczych / Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 13,
s. 105-114

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce u progu XXI wieku / Ewa Śleszyńska-Charewicz // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 20-24

Polityka produktu w bankach spółdzielczych (na przykładzie banków spółdzielczych zrzeszonych
w Gospodarczym Banku Wielkopolskim)
/ Anna Bieniasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Usług w Poznaniu. –  (2001), nr 2, s. 39-47

Polska bankowość spółdzielcza a procesy sieciowe / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2015, nr 17, s. 101-118

Porównanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce pod względem stabilności finansowej banków zrzeszonych / Ewa Kania // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 38, s. 167-174

Poziom rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji rynków finansowych / Ewelina Markowska // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 3, s. 5-17

Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym / Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2006, t. 5, s. 169-181

Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych w segmencie mikroprzedsiębiorstw / Marcin Idzik // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2017, z. 119, s. 37-50

Problemy prawne nadzoru Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi / Anna Zalcewicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2004, nr 10, s. 25-31

Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce / Stanisław Cieśla // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 5-18

Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską / Danuta Golik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 584, s. 41-53

Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Ryszard Kata // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015, z. 110, s. 19-32

Procesy konsolidacji w opiniach zarządzających bankami spółdzielczymi / Agnieszka Kot-Zacharuk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 99, s. 487-496

Projekcja struktury sektora banków spółdzielczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia ustawowych wymogów kapitałowych / Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2006, nr 4, s. s. 109-124

Przekształcenia w polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających bankami spółdzielczymi / Agnieszka Kot-Zacharuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 88, s. 267-278

Przyszłość banków spółdzielczych w kontekście implementacji regulacji Basel III w polskim systemie bankowym / Marek Garbowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015,
nr 390, s. 104-113

Ratingi banków spółdzielczych – wybrane aspekty / Ireneusz Kurczyna, Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 200-207

Relacje klientów i członków z bankami spółdzielczymi w kontekście ich aktywności społecznej / Anna Nowacka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2018, nr 532, s. 225-236

Restrukturyzacja sektora banków spółdzielczych w Polsce / Tamara Galbarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2002, t. 36, s. 133-150

Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników / Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 1, s. 73-80

Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP / Anna Rosa // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 34, s. 112-117

Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich / Marek Grabowski, Jarosław Skorwider // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2012, t. 11, nr 2, s. 65-72

Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego / Piotr Serafin // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 693, s. 115-125

Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich / Monika Szafrańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.
– 2006, T. 15, s. 213-220

Rola banku spółdzielczego w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu włodawskiego / Elżbieta Kołodziej, Grzegorz Wesołowski // Biblioteka Regionalisty. – 2011, nr 11,
s. 131-142

Rola kapitałów własnych i obcych w finansowaniu aktywnych operacji banków spółdzielczych w Polsce / Tamara Anna Galbarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 4, s. 167-179

Rola systemów ochrony instytucjonalnej we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego bankowości spółdzielczej w Polsce / Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 299-312

Rola wdrażania kokpitu menedżerskiego w systemie BI do zarządzania ryzykiem w organizacji
na przykładzie banku spółdzielczego
/ Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 342, s. 131-147

Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów / Aleksandra Perek, Tomasz Pawlonka // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2014, z. 106, s. 71-83

Rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce / Krzysztof Łukaszuk // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2018, nr 10, s. 65-74

Różnice i podobieństwa między bankami spółdzielczymi a spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi / Jolitta Nowakowska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości. – 2016, nr 1, s. 111-121

Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych / Maria Grzybek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 72, s. 491-502

Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 / Grzegorz Kotliński // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2011,
t. 4, s. 75-95

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych / Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2014, nr 4, s. 51-60

Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 115-127

Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych / Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 4(53), s. 252-263

Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Artur Stefański // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2015, vol. 49, nr 4, s. 549-557

Struktura rynku detalicznych usług bankowych i cechy klientów jako przesłanki strategii banków spółdzielczych w Polsce / Marcin Idzik // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 102-120

Systemowe bariery rozwojowe banków spółdzielczych w latach 2000-2010 / Tomasz Pawlonka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 141-152

Systemy bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 63, s. 36-47

Sytuacja finansowa polskich banków spółdzielczych w kontekście wprowadzenia pakietu CRR/CRD IV / Przemysław Regnowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 7, cz. 2, s. 165-184

Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku / Monika Zioło // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 57-68

Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w latach 2000–2011 / Tomasz Pawlonka // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97, s. 183-192

Szacowanie zapotrzebowania na kapitał ze strony banków spółdzielczych / Przemysław Stodulny // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 339-354

Szanse i zagrożenia banków spółdzielczych / Stanisław Tabor // Bezpieczny Bank. – 2001, nr 3-4, s. 30-42

Tendencje rozwojowe oraz sytuacja ekonomiczna niemieckiego i polskiego sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010–2017 – analiza porównawcza / Błażej Lapczyński, Eugeniusz Gostomski // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 24-53

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w narracjach prezesów / Maciej Ławrynowicz // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 4, s. 187-194

Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, vol. 48, nr 1, s. 91-100

Udzielanie pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych / Krystyna Tejchman // Bezpieczny Bank. – 2002, nr 1, s. 8-9

Usługi bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 20, s. 17-24

Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spółdzielczym / Iwona Staniec, Sebastian Stygar // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 56,
s. 47-55

Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych / Marta Walczewska // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 1, s. 65-72

Uwarunkowania nadwyżkowości banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 169-138

Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce / Aleksandra Jurkowska // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 54-86

Wewnętrzne uwarunkowania działalności prospołecznej banków spółdzielczych w Polsce / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Marta Idasz-Balina // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 77-88

Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych : analiza rynków lokalnych / Łukasz Kozłowski // Bezpieczny Bank. – 2015, nr 4, s. 180-199

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 66, s. 37-48

Wpływ restrykcyjności regulacji nadzorczych na stabilność banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Kil // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 2,
s. 186-205

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację finansową banków spółdzielczych / Jakub Rajfur // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2014, nr 14, s. 67-85

Wpływ terenu działania na sytuację ekonomiczną banków spółdzielczych / Maciej Żytkowiak // Bezpieczny Bank. – 2017, nr 3, s. 155-171

Wpływ wejścia w życie dyrektywy COM (2012) 280 na działalność banków spółdzielczych w Polsce / Anna Szelągowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 11-28

Wpływ wybranych regulacji krajowych na przemiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006,
nr 61, s. 25-36

Wpływ zmian stóp procentowych NBP na oprocentowanie aktywów banków spółdzielczych
na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie
/ Paulina Adamczak // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2013, nr 13, s. 11-30

W poszukiwaniu docelowego modelu funkcjonalno-organizacyjnego bankowości spółdzielczej w Polsce / Agnieszka Alińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 51-60

Wybrane problemy wdrażania standardów Bazylei III w bankach spółdzielczych / Beata Domańska-Szaruga // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 99, s. 251-262

Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych) / Anna Nowacka // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52),
s. 36-44

Wykorzystanie mediany do klasyfikacji banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej / Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 384, s. 287-295

Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi w świetle ich aktualnych wyników ekonomicznych / Mariusz Zygierewicz // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2006, z. 74, s. 30-47

Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek / Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2015, vol. 49, nr 4, s. 145-154

Wzorcowe układy nierówności w ocenie działalności banków spółdzielczych / Grażyna Woźniewska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 38, s. 247-254

Wzrost gospodarczy a efektywność działania wybranych banków spółdzielczych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 77, s. 53-68

Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi / Rafał Balina, Jolanta Pochopień, Marta Idasz-Balina // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 259-268

Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych / Monika Szafrańska, Agnieszka Kozioł // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 45-56

Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej / Lech Kurkliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 289-298

Zakup obligacji banków spółdzielczych poprzez Indywidualne Konto Emerytalne jako forma zabezpieczenia emerytalnego / Wojciech Zdradzisz // Finanse i Prawo Finansowe. – 2015, nr 1, s. 81-94

Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce / Agnieszka Piechocka-Kałużna // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 267-284

Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego a ryzyko stopy procentowej / Olaf Kowalski, Jerzy Różyński // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 129-140

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce / Wanda Dybowska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2014, nr 2, s. 78-99

Zasada proporcjonalności sensu stricte w kontekście projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych / Rafał Balina // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 74, t. 2, s. 589-596

Zaspokajanie potrzeb finansowych rolników przez banki spółdzielcze w rejonie Siedlec / Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(3), s. 255-264

Zastosowanie analizy korespondencji do badania kondycji finansowej banków spółdzielczych / Szymkowiak Marcin, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2014, nr 327, s. 248-256

Zastosowanie metody Panzara-Rosse’a do pomiaru poziomu konkurencji w sektorze banków spółdzielczych / Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 242, s. 306-314

Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie w latach 2007–2011 / Maria Zuba // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2013, z. 104, s. 93-105

Zmiany prawne w zakresie wymogów co do kwalifikacji stawianych członkom zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych / Kamil Burski // Rocznik Samorządowy. – 2016, t. 5, s. 67-79

Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011 / Maria Zuba // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2013, t. 13, z. 3, s. 232-242

Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Jerzy Różyński, Jolanta Pochopień // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 230-242

Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Emilia Stola, Artur Stefański // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2017, nr 3, s. 89-100

Znaczenie bancassurance dla banków spółdzielczych / Ewa Wierzbicka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 173-184

Znaczenie koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami – case study  / Kinga Stępień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 407-414

Znaczenie sektora banków spółdzielczych w Polsce w okresie 2013-2015 / Kamil Gołębiowski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2017, nr 2, s. 4-18

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych / Edyta Rudawska // Bank i Kredyt. – 2006,
nr 8, s. 61-71

Wyzwania przed polską bankowością spółdzielczą / Jacek Kulawik //Bank i Kredyt. – 2002, nr 10, s. 17-27

Wybrane aspekty restrukturyzacji bankowego sektora spółdzielczego / Zygmunt Miętki // Bank i Kredyt.
– 2000, nr 6, s. 24-35

Wybrane aspekty instytucjonalne procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ / Jacek Kulawik // Bank i Kredyt. – 2000, nr 5, s. 39-49

II Kongres Polskich Banków Spółdzielczych / Marek Pruś // Bank i Kredyt. – 1999, nr 1/2, s. 48-53

Spółdzielczość bankowa w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Tomasz Siudek // Bank
i Kredyt. – 1998, nr 11, s. 47-52

Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Niemczech i w Polsce / Tomasz Siudek // Bank i Kredyt. – 1997, nr 12, s. 90-96

Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczego sektora bankowego / Agnieszka Alińska // Bank i Kredyt. – 1997, nr 11, s. 32-38

Uwarunkowania restrukturyzacji banków spółdzielczych / Jacek Kulawik // Bank i Kredyt. – 1996, nr 4,
s. 12-17

Banki spółdzielcze w Niemczech / Zofia Zawadzka // Bank i Kredyt. – 1995, nr 12, s. 37-44

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez banki spółdzielcze w dobie kryzysu finansowego / Józef Myrczek, Renata Rokita-Rogala, Justyna Partyka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 5, s. 40-49

Bank spółdzielczy we wspieraniu przedsiębiorczości powiatu włodawskiego / Grzegorz Wesołowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 10, s. 96-106

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2006-2012 / Elżbieta Kołodziej // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 5, s. 33-46

Bankowość spółdzielcza w Polsce / Antoni Magdoń // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008,
nr 11, s. 79-84

Gospodarka Narodowa

Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej / Łukasz Majer // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 1, s. 131-145

Personel i Zarządzanie

Żywe srebro w banku spółdzielczym / Katarzyna Żmudzka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 32