Polskie normy – nowości z dn. 25.07.2018

  1. PN-EN 124-4:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni
   dla ruchu pieszego i kołowego — Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą
  2.  PN-EN 10222-1:2017 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych
  3. PN-EN 10213+A1:2016 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem
  4. PN-EN 10305-6:2016  Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Część 6: Rury
   ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
  5. PN-EN 13915:2017 Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli — Definicje, wymagania i metody badań
  6. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem
  7. PN-ISO 16611:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) — Wymiary, wymagania i badania
  8. PN-EN ISO 4829-2:2016 Stale — Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu — Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego — Część 2: Zawartość krzemu
   od 0,01 do 0,05 %
  9. PN-EN ISO/IEC 27000:2017 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji — Przegląd i terminologia