Polskie normy – nowości z dn. 23.10.2019

  1. PN-B-06264:2019 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu — Badanie radiograficzne
  2. PN-B-10425:2019 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
   — Wymagania i badania
  3. PN-EN 1451-1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków
   — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
  4. PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję — Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję
  5. PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 1: Znaki stałe
  6. PN-EN 13702:2018 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów
   i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka
  7. PN-EN ISO 544:2018 Materiały dodatkowe do spawania — Warunki techniczne dostawy spoiw
   i topników — Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie
  8. PN-EN ISO 10077-2:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram
  9. PN-EN ISO 22975-2:2016 Energia słoneczna — Elementy kolektora i materiały — Część 2: Rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła — Trwałość i wydajność
  10. PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
  11. PN-Z-04501:2019 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  12. PN-Z-04502:2019 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  13. PN-Z-04503:2019 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra
   na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej