Polskie normy – nowości z dn. 27.02.2020

  1. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-442: Ochrona
   dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
  2. PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeństwa
  3. PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie
  4. PN-HD 60364-7-722:2019 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Zasilanie pojazdów elektrycznych
  5. PN-EN 81-21:2018 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów — Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku
  6. PN-EN 10222-3:2017 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 3: Stale niklowe
   o określonych własnościach w niskich temperaturach
  7. Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
  8. PN-EN 12607-2:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza — Część 2: Metoda TFOT
  9. PN-EN 13074-1:2019 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
   lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych — Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania
  10. PN-EN 13074-2:2019 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych — Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania
  11. PN-EN 13986+A1:2015 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
  12. PN-EN 15497:2014 Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe — Wymagania jakościowe
   i minimalne wymagania produkcyjne
  13. PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — Wspólne aspekty instalacji
   i urządzeń
  14. PN-EN ISO 6270-1:2018 Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)
  15. PN-EN ISO 9270-2:2018 Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 2: Kondensacja (ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)
  16. PN-EN ISO 6887-1:2017 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych — Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
  17. PN-EN ISO 9606-1:2017 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
  18. PN-EN ISO 11997-1:2017 Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne
   — Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno
  19. PN-EN ISO 12631:2017 Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
  20. PN-EN ISO 12944-9:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji
  21. PN-EN ISO 22964:2017 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.