Polskie normy – nowości z dn. 21.03.2024

 1. PN-EN 752:2017 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne — Zarządzanie systemem kanalizacyjnym
 2. PN-EN 12952-5:2022 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
 3. PN-EN 60664-3:2017 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia — Część 3: Stosowanie powłok, zalewania lub zaprasowania do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
 4. PN-EN ISO 11690-2:2021 Akustyka — Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy
  o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny — Część 2: Środki redukcji hałasu
 5. PN-EN ISO 16559:2022 Biopaliwa stałe — Terminologia
 6. PN-EN ISO 19650-2: 2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) — Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji
  o obiekcie budowlanym — Część 2: Faza realizacji aktywów
 7. PN-EN ISO 21204:2020 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Specyfikacja przejścia
 8. PN-EN ISO 22184:2021 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości cukru — Metoda wysokosprawnej chromatografii anionowymiennej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną (HPAEC-PAD)
 9. PN-ISO 13616-1:2023 Usługi finansowe — Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) — Część 1: Struktura IBAN
 10. PN-H-74130:2024 Zabezpieczenie pokryw i krat zwieńczeń wpustów ściekowych oraz zwieńczeń studzienek włazowych klasy D 400 wykonanych z żeliwa — Dobór masy na jednostkę powierzchni pokrywy lub kraty