Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2020-10-26

  1. PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
  2. PN-EN 1453-1:2017 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych
    do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków
    s– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu
  3. PN-EN 10177:2019 Stale — Oznaczanie zawartości wapnia — Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
  4. PN-EN ISO 6946:2017 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metody obliczania
  5. PN-EN ISO 13786:2017 Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych — Dynamiczne charakterystyki cieplne — Metody obliczania
  6. PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości domyślne