Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2021-11-19

  1. PN-EN 152:2011 Środki ochrony drewna — Oznaczanie skuteczności zabezpieczającej stosowania środka ochronnego przeciw siniźnie wtórnej drewna — Metoda laboratoryjna
  2. PN-EN 1176-5:2020 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel
  3. PN-EN 1176-7:2020 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji
  4. PN-EN 10025-3:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym
  5. PN-EN 10216-2+A1:2020 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
  6. PN-EN 12446:2011 Kominy — Części składowe — Obudowy betonowe
  7. PN-EN 14055:2018 Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
  8. PN-EN 15633-1:2020 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami immunologicznymi — Część 1: Postanowienia ogólne
  9. PN-EN 15804+A2:2020 Zrównoważenie obiektów budowlanych — Deklaracje środowiskowe wyrobu
   — Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
  10. PN-EN 16651:2015 Nawozy — Oznaczanie triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT) i triamidu kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego (NPPT) — Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  11. PN-EN ISO 10283:2009 Substancje błonotwórcze do farb i lakierów — Oznaczanie monomerycznych diizocyjanianów w żywicach poliizocyjanianowych