Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2023-03-08

  1. PN-EN 10025-4:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym
  2. PN-EN 10217-7:2021 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję
  3. PN-EN 12350-1:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 1: Pobieranie próbek i podstawowe wyposażenie
  4. PN-EN 12390-4:2020 Badania betonu — Część 4: Wytrzymałość na ściskanie — Wymagania dotyczące maszyn wytrzymałościowych
  5. PN-EN 13476-3+A1:2020 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 3: Specyfikacje rur i kształtek
   o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B
  6. PN-EN 16977:2021 Wyroby do izolacji cieplnej budynków — Wyroby z silikatów (CS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
  7. PN-EN 17423:2021 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF)
   i współczynnika emisji CO2 — Zasady ogólne, Moduł M1-7
  8. PN-EN ISO 2692:2021 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerancje geometryczne — Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)
  9. PN-EN ISO 7500-1:2018 Metale — Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych — Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające — Wzorcowanie
   i sprawdzanie układu pomiarowego siły
  10. PN-EN ISO 14501:2021 Mleko i mleko w proszku — Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1
   — Oczyszczanie za pomocą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  11. PN-EN ISO 15607:2020 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Zasady ogólne
  12. PN-EN ISO 15753:2016 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
  13. PN-EN ISO 18086:2021 Korozja metali i stopów — Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny
   — Kryteria ochrony
  14. PN-EN ISO 20170:2019 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) — Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją
  15. PN-EN ISO 22081:2021 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) –Tolerancje geometryczne — Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych
  16. PN-EN ISO 24223:2022 Ser — Wytyczne dotyczące przygotowania próbki do badań fizycznych
   i chemicznych