Wykaz działów biblioteki:

1.  PRAKSEOLOGIA
2.  ORGANIZACJA – TEORIA
3.  BADANIA OPERACYJNE
4.  KULTURA  W  ORGANIZACJI
5.1  ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE
5.2  PRZEDSIĘBIORSTWO
5.3  INNOWACJE. ZMIANY
5.4  PRZEDSIĘBIORSTWO  PRZYSZŁOŚCI
5.5  REENGINEERING
5.6  CONTROLLING
5.7  ZARZĄDZANIE  WIEDZĄ
6.  INFORMACJA
6.1  METODYKA  PISANIA  PRAC
7.  STRATEGIA  W  ZARZĄDZANIU
8.  ZAŁOŻENIE FIRMY
9.  EKONOMIKA  PRZEDSIĘBIORSTWA
10.  GLOBALIZACJA
11.  PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWE
11.1  CENY
12.  LOGISTYKA
12.1  ORGANIZACJA  PRODUKCJI
12.2  MAGAZYNOWANIE
13.  MARKETING – PODSTAWY
13.1  MARKETING  MIĘDZYNARODOWY
13.2  ZARZĄDZANIE  MARKETINGOWE
13.3  PLAN  MARKETINGOWY
13.4  BADANIA  MARKETINGOWE
13.5  MARKETING  PRODUKTU
13.6  REKLAMA
13.7  PUBLIC  RELATIONS
13.8  PROMOCJA          
14.  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI  LUDZKIMI
14.1  REKRUTACJA
14.2  ORGANIZACJA  I  OCENA  PRACY
14.3  SZKOLENIA.  ROZWÓJ  PRACOWNIKA
14.4  MOBBING                 
14.5  MENEDŻER
14.6  KIEROWANIE
15.  STATYSTYKA
16.  EKONOMETRIA
17.  LOGIKA
18.  DEMOGRAFIA
19.1  EKONOMIA  –  SŁOWNIKI
19.2  SYSTEMY  GOSPODARCZE
19.3  PROGNOZOWANIE  GOSPODARCZE
19.4  PODSTAWY  EKONOMII
19.5  MAKROEKONOMIA
19.6  MIKROEKONOMIA
19.7  TEORIA  EKONOMII
19.8  HISTORIA  EKONOMII
20.  HISTORIA  GOSPODARCZA
20.1  TRANSFORMACJA  GOSPODARCZA W  POLSCE
21.  GEOGRAFIA  GOSPODARCZA
22.  GOSPODARKA  RYNKOWA
22.1  INFLACJA
22.2  KONIUNKTURA
23.  PRYWATYZACJA
23.1  RESTRUKTURYZACJA
24.  MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE
25.  HANDEL  ZAGRANICZNY
26.  POLITYKA  CELNA
27.1  KONSUMENCI – PRAWO
27.2  KONSUMENCI – PSYCHOLOGIA
28.  PRACA
28.1  RYNEK  PRACY
28.2  BEZROBOCIE
28.3  MOTYWOWANIE
28.4  WYNAGRODZENIA
28.5  C.V.
28.6  ERGONOMIA
29.  PSYCHOLOGIA – PODSTAWY
29.1  PSYCHOLOGIA  PRACY  I  ZARZĄDZANIA
29.2  STRES  I  KONFLIKTY  W  PRACY
29.3  PSYCHOLOGIA – PORADNIKI
30.  GEOMETRIA
31.  MATEMATYKA
32.  INFORMATYKA
33.  INTERNET  W  BIZNESIE. e – GOSPODARKA
34.  MAŁE  I  ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
34.1  MAŁE  I  ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A UNIA EUROPEJSKA
34.2  FINANSE  I  WSPIERANIE  MSP
35.1  SOCJOLOGIA – PODSTAWY
35.2  SOCJOLOGIA – BADANIA
35.3  SOCJOLOGIA  MIASTA
35.4  SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.
36.  FILOZOFIA  I  ETYKA
36.1  ETYKIETA  W  BIZNESIE
36.2  KORUPCJA
37.  KOMUNIKACJA
37.1  NEGOCJACJE
38.1  PRAWO  BANKOWE
38.2  WEKSLE.  CZEKI.  DEWIZY
38.3  BANKOWOŚĆ – PODSTAWY
38.4  BANK  A  PRZEDSIĘBIORSTWO
38.5  SYSTEMY  BANKOWE
38.6  BANKI  SPÓŁDZIELCZE
38.7  BANKI  DETALICZNE  I  INWESTYCYJNE
38.8  BANKI  HIPOTECZNE  I  KOMERCYJNE
38.9  e – BANKI
38.10  MARKETING  I  JAKOŚĆ W BANKU       
38.11  RACHUNKOWOŚĆ  BANKOWA
38.12  NADZÓR  BANKOWY
38.13  RYZYKO  I  GWARANCJE  BANKOWE
38.14  KREDYTY
38.15  LEASING
38.16  FRANCHISING.  FORFAITING. FAKTORING
39.  BIUROWOŚĆ
40.1  RACHUNKOWOŚĆ – PODSTAWY
40.2  RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW,  BUDŻETOWA,  ETC.
40.3  RACHUNKOWOŚĆ  ZARZĄDCZA
40.4  RACHUNKOWOŚĆ  FINANSOWA
40.5  SPRAWOZDAWCZOŚĆ  FINANSOWA
40.6  BILANS
40.7  KOSZTY                
40.8  AUDYT
40.9  ŚRODKI  TRWAŁE.  AMORTYZACJA
40.10  KSIĘGOWOŚĆ.  PLAN KONT
40.11  INWENTARYZACJA
41.  ANALIZA  EKONOMICZNA  I  FINANSOWA
42.  MATEMATYKA  FINANSOWA
43.  FINANSE – PODSTAWY
44.  FINANSE – ZARZĄDZANIE
45.  FINANSE  PRZEDSIĘBIORSTWA
46.  FINANSE  PUBLICZNE
46.1  PARTNERSTWO  PUBLICZNO – PRYWATNE
47.  PIENIĄDZ
47.1  WALUTY
48.  FINANSE  MIĘDZYNARODOWE
48.1  EURO
48.2  KRYZYSY  FINANSOWE
49.1  RYNKI  KAPITAŁOWE
49.2  PAPIERY  WARTOŚCIOWE
49.3  FUNDUSZE  INWESTYCYJNE
49.4  GIEŁDA
50.  INWESTOWANIE
50.1  INWESTYCJE  ZAGRANICZNE
50.2  ZARZĄDZANIE  PROJEKTAMI
51.  ŹRÓDŁA  PRAWA
52.  PRAWOZNAWSTWO
53.  HISTORIA  PAŃSTWA  I  PRAWA
53.1  PRAWO  RZYMSKIE
54.  PRAWO  KONSTYTUCYJNE
55.  SĄDY. NOTARIAT
56.  PRAWO  CYWILNE
57.  PRAWO  RZECZOWE
57.1  KSIĘGI  WIECZYSTE.  HIPOTEKA
57.2  SPADKI.  TESTAMENTY
57.3  ZOBOWIĄZANIA.  DŁUGI
58.  PRAWO  RODZINNE
59.  PRAWO  HANDLOWE
59.1  HOLDING
59.2  PRAWO  SPÓŁEK
59.3  SPÓŁKI  EUROPEJSKIE
59.4  SPÓŁKI  AKCYJNE
59.5  SPÓŁKI  CYWILNE
59.6  SPÓŁKI  Z O.O.              
59.7  SPÓŁKI  KAPITAŁOWE
59.8  NADZÓR
60.  PRAWO  GOSPODARCZE
60.1  UPADŁOŚĆ.  UKŁAD
60.2  CERTYFIKACJA
61.  FIRMA  PRAWNICZA
62.  UMOWY. WZORY PISM
63.1  NIERUCHOMOŚCI – PRAWO
63.2  NIERUCHOMOŚCI  – RYNEK  I GOSPODARKA 
63.3  NIERUCHOMOŚCI – INWESTYCJE I  FINANSOWANIE
63.4  NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDZANIE
64.1  WYCENA  NIERUCHOMOŚCI
64.2  WYCENA   PRZEDSIĘBIORSTWA
65.  PRAWO  LOKALOWE
66.  SPÓŁDZIELCZOŚĆ
67.  PRAWO  PRACY
67.1  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE
67.2  ŚWIADCZENIA.  ZASIŁKI
67.3  ZWIĄZKI  ZAWODOWE.  INSPEKCJA PRACY
67.4  EMERYTURY.  RENTY
68.  POLITYKA  SPOŁECZNA – PODSTAWY
68.1  PRACA  SPOŁECZNA
68.2  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.  WYKLUCZENIE SPOŁECZNE.  UBÓSTWO
68.3  UZALEŻNIENIA.  BEZDOMNOŚĆ.  STAROŚĆ.  RODZINA
68.4  POLITYKA  ZDROWOTNA
69.  UBEZPIECZENIA
69.1  UBEZPIECZENIA  GOSPODARCZE
70.1  ORDYNACJA  PODATKOWA
70.2  SYSTEMY  PODATKOWE – POLSKA,  UE,  ŚWIAT
70.3  PRAWO  PODATKOWE
70.4  ZOBOWIĄZANIA  PODATKOWE
70.5  ULGI  PODATKOWE
70.6  PODATEK  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH
70.7  PRAWO  PODATKOWE  PRZEDSIĘBIORSTW  I  OSÓB  PRAWNYCH
70.8  DORADZTWO  PODATKOWE
70.9  VAT  I  AKCYZA
71.  URZĄD  SKARBOWY
72.  INSTYTUCJE  NON-PROFIT
73.  BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA PRACY
73.1  RYZYKO  ZAWODOWE
74.  PRAWO  KARNE
74.1  POSTĘPOWANIE  KARNE
74.2  PROCES  KARNY
74.3  PRAWO  WYKROCZEŃ
75.  PRAWO  ADMINISTRACYJNE
75.1  POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE  I  SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
75.2  SŁUŻBA CYWILNA.  URZĘDNICY
76.  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
76.1  ADMINISTRACJA – HISTORIA,  NAUKA,  ORGANIZACJA
76.2  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE,  MARKETING, ETC.
77.  SAMORZĄD  TERYTORIALNY
77.1  FINANSE  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
77.2  GMINA
77.2.1 FINANSE GMINY
77.3  ROZWÓJ  LOKALNY,  MARKETING  TERYTORIALNY
77.4  MIASTA – ROZWÓJ,  ZARZĄDZANIE
78.  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE
79.  PRAWO  MIĘDZYNARODOWE
80.  PRAWA  CZŁOWIEKA
80.1  OCHRONA  OSÓB,  MIENIA  I  INFORMACJI
80.2  KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.
81.  CUDZOZIEMCY
82.  PRAWO  WŁASNOŚCI  INTELEKTUALNEJ
83.  USŁUGI
83.1  HOTELARSTWO  I  GASTRONOMIA
83.2  GEOGRAFIA  TURYSTYCZNA
83.3  TURYSTYKA – PRAWO
83.4  TURYSTYKA – HISTORIA,  SOCJOLOGIA,  RODZAJE
83.5  TURYSTYKA – PODSTAWY
83.6  PRZEDSIĘBIORSTWO  TURYSTYCZNE
83.7  TURYSTYKA – MARKETING 
83.8  TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE  I  EKONOMIKA
83.9  AGROTURYSTYKA
84.  POLITOLOGIA
84.1  BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. 
84.2  TERRORYZM.  PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA. 
85.  ORGANIZACJE  MIĘDZYNARODOWE.  RADA  EUROPY
86.  KONKURENCJA
87.1  UE – LEKSYKONY.  SŁOWNIKI
87.2  UE – PODSTAWY
87.3  UE – HISTORIA
87.4  INTEGRACJA  EUROPEJSKA – PODSTAWY
87.5  UE – ROZSZERZENIE
87.6  UE – PODSTAWY  INSTYTUCJONALNO – PRAWNE. LOBBING
87.7  UE – POLITYKI  WSPÓLNOTOWE
88.1  POLITYKA  SPOŁECZNA  W  UE
88.2  PRACA  W  UE
89.1  POLITYKA  REGIONALNA
89.2  ROZWÓJ  REGIONALNY
89.3  REGION  BAŁTYCKI
90.  POLSKA  A  UE 
90.1  POLSKA  A  UE – KORZYŚCI  I  KOSZTY
91.  FUNDUSZE POMOCOWE
91.1  POMOC  PUBLICZNA
91.2  PHARE,  SAPARD
92.  EDUKACJA.  MŁODZIEŻ.  KULTURA – UE
93.  ROLNICTWO
93.1  PRAWO  ROLNE
93.2  ROLNICTWO  A  UE
94.  PRAWO  UNII  EUROPEJSKIEJ
94.1  IMPLEMENTACJA  PRAWA  UE
94.2  PRAWO  GOSPODARCZE  UE
94.3  WYMIAR  SPRAWIEDLIWOŚCI  UE
94.4  DOKUMENTY  UE – ( KONSTYTUCJA. TRAKTATY)
95.  KOSZTORYSOWANIE
96.  PRZEDSIĘBIORSTWO  BUDOWLANE
97.  PRAWO  BUDOWLANE
97.1  INWESTYCJE  BUDOWLANE
97.2  TERMINOLOGIA
98.  SI
99.1  SŁOWNIKI – JĘZYK  POLSKI
99.2  ENCYKLOPEDIE.  LEKSYKONY. SŁOWNIKI – TECHNIKA. BUDOWNICTWO
99.3  SŁOWNIKI – EKONOMIA.  PRAWO
99.4  SŁOWNIKI – JĘZYKI  OBCE
100.  KLASYFIKACJE
101.  GEOLOGIA
101.1  WIERTNICTWO
102.  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA
103.1  TRANSPORT,  SPEDYCJA – PRAWO
103.2  TRANSPORT,  SPEDYCJA – PODSTAWY
103.3  TRANSPORT,  SPEDYCJA – EKONOMIKA  I  ORGANIZACJA
103.4  TRANSPORT,  SPEDYCJA – A  UE
103.5  TRANSPORT – INFRASTRUKTURA
103.6  TRANSPORT  KOLEJOWY,  SAMOCHODOWY.  ŁADUNKI
104.  TOWAROZNAWSTWO
104.1  OPAKOWANIA
105.  ZARZĄDZANIE  JAKOŚCIĄ
105.1  PRZEDSIĘBIORSTWO  A  JAKOŚĆ
105.2  ISO
105.3  TQM
105.4  ŻYWNOŚĆ – JAKOŚĆ  I  BEZPIECZEŃSTWO
105.5  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA  PRODUKT
105.6 HACCP
106.1  CHEMIA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH
106.2  MATERIAŁY  BUDOWLANE  A  ZDROWIE
106.3  MATERIAŁY  BUDOWLANE – PODSTAWY
107.  BETON
107.1  DOMIESZKI  DO  BETONU
108.  PREFABRYKATY
109.  BETON  LEKKI
110.  KRUSZYWA. KAMIEŃ
111.  CEMENT. WAPNO. GIPS. GLINA
112.  CERAMIKA  BUDOWLANA
113.  MATERIAŁY  OGNIOTRWAŁE
114.  SZKŁO
115.  KLEJE
116.  PLAC  BUDOWY
117.  ROBOTY  BUDOWLANE
118.  ROBOTY  ZIEMNE
119.  ROBOTY  BETONOWE.  ZBROJENIE
120.  DESKOWANIE
121.  MONTAŻ  BUDOWLI
122.  RUSZTOWANIA
123.  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
124.  STOLARKA  I  ŚLUSARKA
125.  ROBOTY  MUROWE  I  TYNKOWE
126.  ROBOTY  DEKARSKIE
127.  ROBOTY  CIESIELSKIE
128.  ROBOTY  PODŁOGOWE  I POSADZKARSKIE
129.  ROBOTY  MALARSKIE
130.  OCHRONA  P.POŻ.  I  OGNIOWA
131.  MATERIAŁOZNAWSTWO
132.  METALOZNAWSTWO
133.  STAL
134.  OCHRONA  PRZED  KOROZJĄ
135.  METALE  NIEŻELAZNE
136.  SPAWALNICTWO
136.1  SPAWALNICTWO – MASZYNY  I  URZĄDZENIA
136.2  SPAWALNICTWO – KONTROLA  I  JAKOŚĆ
137.1.  NAUKA  O  DREWNIE
137.2  OBRÓBKA  DREWNA.  MASZYNY
137.3  SUSZENIE  DREWNA
137.4  PŁYTY
137.5  STOLARSTWO
138.1  ENERGETYKA
138.2  ELEKTROENERGETYKA – PRAWO
138.3  ELEKTROENERGETYKA – INSTALACJE  I  URZĄDZENIA 
138.4  LINIE  I  STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
138.5  SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
138.6  ELEKTROENERGETYKA – BEZPIECZEŃSTWO
139.  MASZYNY  I  URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE
139.1  SILNIKIELEKTRYCZNE
140.  METROLOGIA  ELEKTRYCZNA
141.1  ELEKTROTECHNIKA – PODSTAWY
141.2  PORADNIKI ELEKTRYKA
141.3  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
141.4  OŚWIETLENIE
141.5  OCHRONA  ODGROMOWA, PRZECIWPORAŻENIOWA  I  IN.
142.1  TELEKOMUNIKACJA – PRAWO
142.2  TELEKOMUNIKACJA
142.3  ŚWIATŁOWODY
143  TERMODYNAMIKA
144.  CIEPŁOWNICTWO
145.  POMIARY  I  REGULACJA
146.  CENTRALNE  OGRZEWANIE
146.1  POMPY  CIEPŁA.  PIECE
146.2  KOTŁY.  KOTŁOWNIE
147.  RURY  I  RUROCIĄGI
147.1  TECHNOLOGIE  BEZWYKOPOWE
148.  INSTALACJE  SANITARNE
149.  GAZOWNICTWO
150.  MECHANIKA  PŁYNÓW
151.  WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA
151.1  WODOCIĄGI
151.2  KANALIZACJA
151.3  PRAWO  WODNE
151.4  UJĘCIA  WODY
151.5  UZDATNIANIE  WODY
151.6  ZAOPATRZENIE  W  WODĘ
151.7  STUDNIE
151.8  STUDZIENKI
152.  WENTYLACJA  I  KLIMATYZACJA
153.  PALIWA
154.  ENERGIA  JĄDROWA
155.  ENERGIA  ODNAWIALNA
155.1  ENERGIA  SŁONECZNA
155.2  ENERGIA  WIATRU, ZIEMI  I  WODY
155.3  BIOPALIWA
156.1  BADANIE  I  OCZYSZCZANIE  ŚCIEKÓW
156.2  ŚCIEKI  PRZEMYSŁOWE,  MIEJSKIE, WIEJSKIE
156.3  OCZYSZCZALNIE  ŚCIEKÓW
157.  GEODEZJA
158.  CHŁODNICTWO 
159.  RYSUNEK TECHNICZNY
159.1  LITERNICTWO
160.  MECHANIKA
161.1  CZĘŚCI  MASZYN
161.2  PODSTAWY  KONSTRUKCJI  MASZYN
161.3  TECHNOLOGIA  MASZYN
161.4  EKSPLOATACJA  I  REMONT MASZYN
161.5  ELEMENTY  MASZYN
162.1  MASZYNY  – WIBROIZOLACJA
162.2  MASZYNY  BUDOWLANE
162.3  DŹWIGNICE ( ŻURAWIE,  PODESTY )
162.4  DŹWIGI.  WAGI  I  IN.
163.  TRANSPORT  WEWNĘTRZNY (WÓZKI,  SUWNICE,  ITP.)
164.  MASZYNY  DLA  PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
165.  POMPY
166.  OBRÓBKA  SKRAWANIEM
167.  POŁĄCZENIA
168.  METROLOGIA  TECHNICZNA
169.  AUTOMATYKA.  ROBOTYKA. STEROWANIE
170.  GALWANOTECHNIKA
171.  ODLEWNICTWO
172.  TWORZYWA  SZTUCZNE
172.1  TWORZYWA  SZTUCZNE  W  BUDOWNICTWIE
173.  PAPIERNICTWO. WŁÓKIENNICTWO
174.  ELEKTRONIKA
174.1  ELEKTROAKUSTYKA
174.2  ENERGOELEKTRONIKA
175.  OCHRONA  ŚRODOWISKA
175.1  OCHRONA  ŚRODOWISKA – PRAWO
175.2  OCHRONA  ŚRODOWISKA – EKONOMIKA  I  FINANSOWANIE
175.3  OCHRONA  ŚRODOWISKA – ZARZĄDZANIE
175.4  EKOLOGIA
175.5  OCHRONA BIOSFERY – GLEBY, WODA
176.  OCHRONA  POWIETRZA
176.1  PYŁ
177.  ODPADY– GOSPODARKA
177.1  ODPADY – SKŁADOWANIE
177.2  ODPADY – SPALANIE
177.3  ODPADY  OPAKOWANIOWE
178.1  URBANISTYKA
178.2  PLANOWANIE  PRZESTRZENNE
178.3  MIASTA  I  OSIEDLA – PLANOWANIE  PRZESTRZENNE
178.4  KOMUNIKACJA –  PLANOWANIE  PRZESTRZENNE
178.5  WIEŚ – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
179.  TERENY  ZIELONE
180.  URZĄDZENIA  TERENOWE  DLA DZIECI
181.  MAŁA  ARCHITEKTURA
182.  OGRODZENIA  I  BRAMY
183.  PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
184.  HISTORIA  ARCHITEKTURY
185.  ARCHITEKTURA  WSPÓŁCZESNA
186.  ARCHITEKTURA  POSZCZEGÓLNYCH  KRAJÓW
187.  ARCHITEKTURA  POLSKI
188.  ARCHITEKCI
189.  ZABYTKI
190.  SZTUKA  W  ARCHITEKTURZE
191.  FORMY  ARCHITEKTONICZNE
192.  REWITALIZACJA
193.  BUDOWNICTWO  SŁUŻBY  ZDROWIA
194.  UZDROWISKA
195.  BUDOWNICTWO  DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
196.  BUDOWNICTWO  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
197.  OBIEKTY  GASTRONOMICZNE
198.  OBIEKTY  HANDLOWE
199.  OBIEKTY  HOTELARSKIE
200.  OBIEKTY  USŁUGOWE
201.  OBIEKTY  OŚWIATY
202.1  OBIEKTY  SPORTU  I  TURYSTYKI
202.2  PŁYWALNIE  I  BASENY
203.  BUDOWNICTWO  WODNE  I  MELIORACYJNE
204.  BUDOWNICTWO  WIELORODZINNE
205.  BUDOWNICTWO  JEDNORODZINNE
206.  DOMKI  LETNIE.  ALTANY
207.  PROJEKTOWANIE  OGRODÓW
208.  METALOPLASTYKA
209.  WNĘTRZA  MIESZKANIOWE. KOMINKI
210.  MEBLARSTWO
211.  REMONT  DOMU  I  MIESZKANIA
212.  REMONT  I  MODERNIZACJA BUDYNKU
212.1  WADY  I  USTERKI
213.  IMPREGNACJA  I  ODGRZYBIANIE BUDYNKU
214.  BUDOWNICTWO  OGÓLNE
215.  KONSTRUKCJE  BUDOWLANE
216.  KONSTRUKCJE  BETONOWE
217.  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE
218.  KONSTRUKCJE  BETONOWE  SPRĘŻONE
219.  KONSTRUKCJE MUROWE  I  ZESPOLONE
220.  BUDYNKI  WYSOKIE
221.  BUDOWNICTWO  PREFABRYKOWANE
222.  SYSTEMY  BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
223.  CEGŁA  ŻERAŃSKA.  „WIELKI  BLOK”
224.  SYSTEMY  BUDOWNICTWA  PRZEMYSŁOWEGO – PREFABRYKOWANE
225.  HALE
226.  KONSTRUKCJE  METALOWE
226.1  KONSTRUKCJE  STALOWE
227.  KONSTRUKCJE  SPAWANE
228.  KONSTRUKCJE  WARSTWOWE
229.  KONSTRUKCJE  DREWNIANE
230.  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE
231.  ŚCIANY  OSŁONOWE
232.  ŚCIANY  DZIAŁOWE.  SUFITY PODWIESZANE
233.  SCHODY
234.  BALKONY.  TARASY
235.  DACHY
236.  STROPY  I  STROPODACHY
237.  PODŁOGI
238.  MECHANIKA  BUDOWLI
238.1  DYNAMIKA  BUDOWLI
238.2  STATYKA  BUDOWLI
238.3  SPRĘŻYSTOŚĆ
238.4  PLASTYCZNOŚĆ
238.5  DŹWIGARY
238.6  BELKI
238.7  KRATOWNICE.  RAMY
238.8  PRĘTY
238.9  PŁYTY
238.10  POWŁOKI
238.11  PRZEKRYCIA
238.12  WYTRZYMAŁOŚĆ  MATERIAŁÓW
239.  BUDOWNICTWO  PRZEMYSŁOWE
239.1  ZBIORNIKI
239.2  SILOSY
239.3  KOMINY.  MASZTY
239.4  ŚCIANKI  OPOROWE
240.  ZAKŁAD  PRZEMYSŁOWY – PROJEKTOWANIE
241.  MAGAZYNY.  SKŁADOWISKA
242.  MECHANIKA GRUNTÓW
243.  FUNDAMENTY
244.  FUNDAMENTY  POD  MASZYNY. WIBROZOLACJA
245.  IZOLACJE  AKUSTYCZNE
245.1  HAŁAS.  WIBRACJE
246. FIZYKA  BUDOWLI
246.1  IZOLACJE  CIEPLNE
247.  IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE
248.  KOROZJA  BUDOWLI
249.  BEZPIECZEŃSTWO  KONSTRUKCJI  BUDOWLANYCH
250.  BADANIA  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
251.  BUDOWNICTWO  ROLNICZE
252.1  DROGI – PROJEKTOWANIE
252.2  DROGI – BUDOWA
252.3  NAWIERZCHNIE  DROGOWE
253.  MOSTY
254.  ZAPLECZE  TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
254.1  GARAŻE.  PARKINGI
255.1  SAMOCHODY – BUDOWA
255.2  SAMOCHODY –  ELEKTROTECHNIKA  I  ELEKTRONIKA
255.3  SAMOCHODY – DIAGNOSTYKA I  NAPRAWA
255.4  MOTOCYKLE
256.  SILNIKI
257.  BIBLIOLOGIA
258.  KATALOGI  DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
259.  FIZYKA
260.  CHEMIA